Årsberetning 2018

Styrets beretning

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) oppnådde i 2018 et resultat på 258 millioner kroner. Tidsvektet avkastning for totalporteføljen var på 1,8 prosent. Pensjonsordningens soliditet er styrket gjennom 2018.

Organisasjon

Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse, Oslo. Ved utgangen av 2018 har pensjonsordningen tre fast ansatte. Alle ansatte er kapitalforvaltere, og alle er menn. Den løpende oppfølgingen av ansatte skjer gjennom Statens pensjonskasse.

Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, rase, alder eller etnisk bakgrunn i POA. 

Styrets medlemmer oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet. Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse. De øvrige styremedlemmene representerer Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Farmaceutiske Forening og Parat/Farmasiforbundet. Styret bestod pr. 31.12.2018 av fem medlemmer, to kvinner og tre menn. Styret i pensjonsordningen har gjennom året hatt 6 styremøter og behandlet 46 saker.

Bærekraft/samfunnsansvar

Pensjonsordningen har retningslinjer for etisk ansvarlige investeringer. Retningslinjene er utformet med utgangspunkt i retningslinjer for Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond – innland). Videre legger pensjonsordningen også KLPs og NBIMs lister over ekskluderte selskaper til grunn for hvilke enkeltselskaper pensjonsordningen ikke skal investere i.

 Pensjonsordningen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø.

 Medlemmer, inn- og utbetalinger

Ved utgangen av 2018 var ansatte ved 934 apotek medlemmer i pensjonsordningen. Dette er en økning på 35 apotek fra 2017. Pensjonsordningen omfatter også medlemmer som ikke er ansatt ved apotek, men som er ansatt i andre stillinger knyttet til farmasien. Det var i alt 7 527 aktive medlemmer og 5 517 pensjonister ved årsskiftet.

 Ansatte ved apotek har pliktig medlemskap i pensjonsordningen etter nærmere bestemmelser gitt i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet. Ansatte i andre stillinger knyttet til farmasien kan søke om medlemskap og kan også søke om utmelding. Virksomheter som meldte seg ut av pensjonsordningen med virkning fra 1.1.2018 innbetalte ekstraordinært 6 millioner kroner. Dette er engangsoppgjør for beregnet fremtidig regulering av medlemmenes rettigheter, fratrukket virksomhetenes beregnede andel av overdekningen i pensjonsordningen.

Det er innbetalt i alt 709 millioner kroner i premier i 2018 mot 659 millioner kroner i 2017. Videre er det utbetalt 315 millioner kroner i pensjoner mot 301 millioner kroner i 2017. Fakturert, men ikke innbetalt premie, utgjør i alt 161 millioner kroner ved årsskiftet.

 Premiesatsen var i 2018 på 18,1 prosent. Premien fordeles mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidstakerne har betalt en premie på 3,4 prosent av pensjonsgrunnlaget, mens arbeidsgiverne har betalt 14,7 prosent.

Pensjonene ble i 2018 regulert med utgangspunkt i en faktor på 3,47 prosent. På samme måte som i folketrygden trekkes en fast faktor på 0,75 prosent fra ved reguleringen av de fleste pensjonene. Dette ga en økning i samlet pensjon på minimum 2,69 prosent.

Finansiell risiko

Styret har vedtatt en investeringsstrategi som setter rammer for hvilken risiko som kan tas, og hvilke typer investeringer som kan foretas. Strategien innebærer at kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv, og med moderat risiko.

Pr. 31.12.2018 var andelen aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond 11 prosent av den totale kapitalen. Dette er 1 prosentpoeng lavere enn i 2017. Investeringsstrategien og fullmaktstrukturen gir etter styrets vurdering god kontroll med forvaltningen av ordningens midler.

Porteføljen av anleggsobligasjoner utgjør 19 prosent av totale eiendeler ved utgangen av året. Andelen er økt med 2 prosentpoeng sammenlignet med året før. Løpende avkastning fra denne porteføljen er om lag 4,0 prosent.

Forsikringsrisiko

Risikostyringen på investeringssiden og risikostyringen knyttet til de forsikringstekniske avsetningene ses i sammenheng. De forsikringstekniske avsetningene er forpliktelser med lang tidshorisont. Derfor plasseres også kapitalen ut fra et langsiktig perspektiv.

Det forsikringstekniske oppgjøret for 2018 er basert på beregningsgrunnlaget K2005 med beregningsrente på 3 prosent. Det er gjort tillegg for 15 prosent sikkerhetsmargin for dødelighet i forhold til tariffen K2005. Uføreforutsetningen er basert på beregningsgrunnlaget K1963 styrket med en faktor på 2,5.

Resultat

Årets resultat viser et overskudd på 258 millioner kroner. Netto resultat knyttet til finansielle eiendeler er positivt med 164 millioner kroner. Dette inkluderer endring i urealiserte gevinster og tap. Bortsett fra aksjer har alle aktivaklasser gitt positive bidrag til avkastningen for 2018.

Det er tilbakeført urealiserte kursgevinster på 131 millioner kroner fra kursreguleringsfondet i 2018. Dette har forbedret resultatet i 2018 tilsvarende.

Det er bokført en økning i pensjonsforpliktelsene (premiereserven) i 2018 på totalt 382 millioner kroner. Vekst i antall medlemmer totalt, samt lønnsøkning og regulering av løpende pensjoner bidrar til økningen i forpliktelsene.

Årets overskudd på 258 millioner kroner avsettes til annen opptjent egenkapital.

Økonomisk stilling

Pensjonsordningen har pr. 31.12.2018 en total kapital på 10 005 millioner kroner. Av totale eiendeler er ca. 73 prosent plassert i rentebærende verdipapirer, 11 prosent i aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond, 12 prosent i bygninger og faste eiendommer, 1 prosent i utlån, 2 prosent i bankinnskudd, mens øvrige balanseposter utgjør 1 prosent.

Annen opptjent egenkapital utgjør 1 807 millioner kroner ved utgangen av året. Dette er en økning på 253 millioner kroner fra 2017. Pensjonsordningen har beregnet solvensmarginkrav i henhold til kravene som gjelder for private pensjonskasser. Pr. 31.12.2018 utgjør beregnet solvensmarginkrav 269 millioner kroner. Solvensmarginkravet skal dekkes innenfor annen opptjent egenkapital.

Ordningens frie egenkapital består av annen opptjent egenkapital utover solvensmarginkravet. Den frie egenkapitalen utgjør i alt 1 538 millioner kroner ved utgangen av 2018. Dette er nødvendig buffer for å stå imot tilfeldig risiko som ikke er dekket av premien. Bufferen tilsvarer 15,4 prosent av totalkapitalen. Til sammenligning utgjorde den frie egenkapitalen i alt 1 299 millioner kroner ved utgangen av 2017. Dette tilsvarte 13,6 prosent av totalkapitalen.

Pr. 31.12.2018 er det avsatt 422 millioner kroner i netto urealiserte kursgevinster til kursreguleringsfond. Kursreguleringsfondet er en buffer mot eventuelle fremtidige kursfall.

Bufferkapitalen styrket seg gjennom 2018. Avkastning på verdipapirporteføljen bidro sammen med innbetalte premier til denne styrkingen. Avkastningen (tidsvektet) på 1,8 prosent i 2018 er bedre enn sammenlignbar referanseindeks, men noe svakere enn det som ble lagt til grunn ved inngangen til året.

Pensjonsordningen beregner kapitalbehov basert på Finanstilsynets stresstester etter lignende regler som gjelder for private pensjonskasser. Stresstestene viser ordningens evne til å tåle tap uten at det truer ordningens videre drift. Bufferkapitalen tilfredsstiller pr. 31.12.2018 kapitalbehovet basert på Finanstilsynets stresstest med moderate stressfaktorer. Testen hvor bufferkapitalen måles mot ekstreme stressfaktorer, viser også en tilfredsstillende finansiell stilling. Lave rentenivåer, sammen med veksten i pensjonsforpliktelsene er imidlertid en utfordring for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, og for bransjen generelt.

Fra 2019 vil pensjonsordningen beregne kapitalbehovet i tråd med nytt bindende kapitalkrav for pensjonskasser, forenklet solvenskapitalkrav. Foreløpige beregninger av nytt forenklet solvenskapitalkrav gjeldende fra 2019 basert på regnskapet per 31.12.2018, viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Oppsummering

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Pensjonsordningen har pr. 31.12.2018 foretatt forsikringsmessige avsetninger i samsvar med lov av 26. juni 1953 nr. 11 om Pensjonsordning for apotekvirksomhet.

Årsregnskapet for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende informasjon for å bedømme resultatet av pensjonsordningens virksomhet i 2018 og den økonomiske stillingen ved utgangen av året.

Styret anser at den økonomiske stillingen ved årsskiftet er tilfredsstillende. Sammen med den vedtatte investeringsstrategien mener styret dette gir et tilfredsstillende grunnlag for å møte de utfordringer som bransjen står overfor. Forutsetningen om fortsatt drift er således til stede.

Oslo, 28. mars 2019

Styrets underskrifter