Introduksjon til ordningen og nøkkeltall

Opptjente pensjonsrettigheter økte med 166 millioner kroner fra 2014 til 2015. Alderspensjon utgjør 80 prosent av de totale opptjente rettighetene på 6 644 millioner kroner

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet ble opprettet i 1953 og er en lovfestet, kollektiv pensjonsordning.Det vil si at apotekere og fast ansatte i apotek har rett og plikt til medlemskap i pensjonsordningen, dersom de oppfyller vilkårene.

Frem til 31. mars 2016 er kravet for å bli medlem at man jobber minst 15 timer per uke. For apotekteknikere er minstegrensen frem til 31. mars 2016 13,5 timer per uke. Stortinget har vedtatt å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i pensjonsordningen. Endringen trådte i kraft 1. april 2016. Det betyr at man blir medlem fra denne datoen dersom du arbeider i minimum 20 prosent stilling hos en arbeidsgiver tilknyttet POA.

I tillegg til ansatte ved 834 apotek, har ordningen medlemmer fra andre virksomheter som har en nær tilknytning til farmasien, og som har søkt om særskilt medlemskap.

Administrasjon

Det er nedfelt i Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet at ordningen skal administreres av Statens pensjonskasse, etter instruks gitt av Arbeids- og sosialdepartementet. Styret for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er ordningens besluttende organ.

Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse, og har i tillegg fire styremedlemmer med personlige varamenn.

Styret oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for fire år om gangen, etter innstilling fra medlemmenes arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. Av de oppnevnte medlemmene skal to representere arbeidsgiverne, mens farmasøytisk og teknisk personale har én representant hver.

Styret 2015

  • Leder: Finn Melbø, administrerende direktør i Statens pensjonskasse
  • Stein Gjerding, sjeføkonom i Spekter
  • Ann Torunn Tallaksen, forhandlingssjef i Virke
  • Renate Messel Hegre, forhandler i Parat/Farmasiforbundet
  • Greta Torbergsen, generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening

Nøkkeltall 2015

Kunder og medlemmer  201520142013
Arbeidsgivere i pensjonsordningen (# apoteker) Antall 834 800 768
Medlemmer Antall 19 711 18 789 18 133
Yrkesaktive medlemmer* Antall 7 585 7 422 7 274
Pensjonister* Antall 4 951 4 600 4 295
Personer med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold** Antall 7 175 6 767 6 564
 * Oppgitt antall er antall per polise. Et medlem kan ha mer enn én polise. F.eks. vil et medlem som mottar delvis uførepensjon fra pensjonsordningen, og arbeider delvis i aktiv stilling, ha to poliser som tilsvarer disse forholdene.

** Arbeider ikke lenger i virksomhet tilknyttet POA, men har pensjonsrettigheter i POA (kalles også oppsatt pensjon).

 

Tjenestepensjon  201520142013
Opptjente pensjonsrettigheter Tusen kroner 6 644 006 6 478 203 5 947 896
Pensjonspremie Tusen kroner 639 870 593 186 570 010
Utbetalte pensjoner Tusen kroner 279 046 264 356 244 425

 

Kapitalforvaltning 201520142013
Fondsmidler i apotekordningen Mill. kroner 7 796 7 292 6 550
Årlig avkastning på fondsmidler Prosent  2,4 6,6 7,6

 

Last ned oversikt over nøkkeltall