Styrets beretning

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) oppnådde i 2015 et resultat på 262 millioner kroner. Tidsvektet avkastning for totalporteføljen er på 2,4 prosent. Pensjonsordningens soliditet er styrket gjennom 2015.

Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse, Oslo. Ved utgangen av 2015 har pensjonsordningen tre mannlige ansatte. Alle ansatte er kapitalforvaltere. Den løpende oppfølgingen av ansatte skjer gjennom Statens pensjonskasse. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, rase, alder eller etnisk bakgrunn i POA.

Pensjonsordningen har retningslinjer for etisk ansvarlige investeringer. Retningslinjene er utformet med utgangspunkt i retningslinjer for Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond – innland). Videre legger pensjonsordningen KLPs liste over ekskluderte selskaper til grunn for hvilke enkeltselskaper pensjonsordningen ikke skal investere i.

Styret bestod pr. 31.12.2015 av 5 medlemmer. Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse.De øvrige styremedlemmene representerer 
  • Hovedorganisasjonen Virke
  • Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Norges Farmaceutiske Forening
  • Farmasiforbundet.

Styret i pensjonsordningen har gjennom året hatt 6 styremøter og behandlet 51 saker. Pensjonsordningen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø.

Medlemmer, inn- og utbetalinger 

Ved utgangen av 2015 var ansatte ved 834 apotek medlemmer i pensjonsordningen. Dette er en økning på 34 apotek fra 2014. Pensjonsordningen omfatter også medlemmer som ikke er ansatt ved apotek, men som er ansatt i andre stillinger knyttet til farmasien.

Det var i alt 7 585 aktive medlemmer og 4 951 pensjonister. Det er i 2015 innbetalt i alt 643 millioner kroner i premier mot 588 millioner kroner i 2014. Videre ble det utbetalt 279 millioner kroner i pensjoner mot 264 millioner kroner i 2014. Fakturert, men ikke innbetalt premie, utgjorde i alt 149 millioner kroner ved årsskiftet.

Premiesatsen har i 2015 vært 18,1 prosent. Premien fordeles mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidstakerne har betalt en premie på 3,4 prosent av pensjonsgrunnlaget, mens arbeidsgiverne har betalt en premie på 14,7 prosent.

Pensjonene ble i 2015 regulert med utgangspunkt i en faktor på 1,92 prosent. På samme måte som i folketrygden trekkes en fast faktor på 0,75 prosent fra ved reguleringen av de fleste pensjonene. Dette ga en økning i samlet pensjon på minimum 1,16 prosent.

Finansiell risiko

Styret har vedtatt en investeringsstrategi som setter rammer for hvilken risiko som kan tas, og hvilke typer investeringer som kan foretas. Strategien innebærer at kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv og med moderat risiko. Pr. 31.12.2015 var andelen aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond 22 prosent av den totale kapitalen. Investeringsstrategien og fullmaktstrukturen gir etter styrets vurdering god kontroll med forvaltningen av ordningens midler.

Det har vært noen forfall av anleggsobligasjoner i 2015.Porteføljen av anleggsobligasjoner utgjør ved utgangen av året 10 prosent av den totale kapitalen. Andelen er doblet sammenlignet med året før. Løpende avkastning fra denne porteføljen er om lag 4,7 prosent.

Forsikringsrisiko

Risikostyringen på investeringssiden og risikostyringen knyttet til de forsikringstekniske avsetningene ses i sammenheng. De forsikringstekniske avsetningene er forpliktelser med lang tidshorisont. Generelt bør derfor også kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv.

Det forsikringstekniske oppgjøret for 2015 er basert på beregningsgrunnlaget K2005 med beregningsrente på 3 prosent. Det er gjort tillegg for 15 prosent sikkerhetsmargin for dødelighet i forhold til tariffen K2005. Uføreforutsetningen er basert på beregningsgrunnlaget K1963 styrket med en faktor på 2,5.

Resultat

Årets resultat viser et overskudd på 262 millioner kroner. Netto resultat knyttet til finansielle eiendeler er positivt med 176 millioner kroner. Dette inkluderer endring i urealiserte gevinster og tap. Alle aktivaklasser, bortsett fra rentepapirer i omløpsporteføljen, har gitt positive bidrag til avkastningen for 2015 som helhet.

Det er avsatt urealiserte kursgevinster på 69 millioner kroner til kursreguleringsfondet i 2015. Dette har redusert resultatet i 2015 tilsvarende.

Det er bokført en økning i pensjonsforpliktelsene (premiereserven) i 2015 på totalt 166 millioner kroner. Vekst i bestanden av både yrkesaktive, pensjonister og medlemmer med oppsatt rett, samt lønnsøkning og regulering av løpende pensjoner bidrar til økningen i forpliktelsene.

Årets overskudd på 262 millioner kroner avsettes til annen opptjent egenkapital.

Økonomisk stilling

Pensjonsordningen har pr. 31.12.2015 en total kapital på 8 013 millioner kroner. Av den totale kapitalen er ca. 61 prosent plassert i obligasjoner og obligasjonsfond, 22 prosent i aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond, 12 prosent i bygninger og faste eiendommer, 2 prosent i utlån, 1 prosent i bankinnskudd mens øvrige balanseposter utgjør 2 prosent.

Pr. 31.12.2015 utgjør annen opptjent egenkapital 801 millioner kroner. Dette er en økning på 262 millioner kroner fra 2014. Pensjonsordningen har beregnet kapitaldekningskrav i henhold til kravene som gjelder for private pensjonskasser. Pr. 31.12.2015 utgjør beregnet kapitaldekningskrav 426 millioner kroner. Kapitaldekningskravet skal dekkes innenfor annen opptjent egenkapital.

Ordningens frie egenkapital består av annen opptjent egenkapital utover kapitaldekningskravet.

Den frie egenkapitalen utgjør i alt 375 millioner kroner ved årets utgang. Dette er nødvendig buffer for å stå imot tilfeldig risiko som ikke er dekket av premien. Bufferen tilsvarer 4,7 prosent av totalkapitalen. Pr. 31.12.2015 er det avsatt 494 millioner kroner i netto urealiserte kursgevinster til kursreguleringsfond. Kursreguleringsfondet er en buffer mot eventuelle fremtidige kursfall.

Pensjonsordningen beregner kapitalbehov basert på Finanstilsynets stresstester for eiendelssiden etter lignende regler som gjelder for private pensjonskasser. Stresstestene viser ordningens evne til å tåle tap uten at det truer ordningens videre drift.

De forsikringsmessige avsetningene har økt kraftig de senere årene og viser også en vekst i 2015. Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) som følge av økt levealder vil øke avsetningsbehovet ytterligere.

Nytt regelverk for uførepensjon ble innført 1.1.2015. I den forbindelse ble det frigjort premiereserve som benyttes til avsetning for økt levealder og forventet økt krav til kapitaldekning som følge av nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Bufferkapitalen styrket seg gjennom 2015. Moderat vekst i de forsikringsmessige avsetningene og tiltak som styret tidligere har besluttet på premiesiden bidro til dette sammen med avkastning på verdipapirporteføljen.

Avkastningen (tidsvektet) på 2,4 prosent i 2015 var lavere enn det som ble lagt til grunn ved inngangen til året, men noe bedre enn sammenlignbar referanseindeks. Veksten i de forsikringsmessige avsetningene samtidig med fortsatt lave rentenivåer gjør det krevende å sikre en tilfredsstillende bufferkapital i ordningen. De tiltak styret tidligere har gjennomført, bidrar imidlertid til å kunne sikre en fortsatt bedring i kapitalsituasjon for ordningen fremover.

Oppsummering

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Pensjonsordningen har pr. 31.12.2015 foretatt forsikringsmessige avsetninger i samsvar med lov av 26. juni 1953 nr. 11 om Pensjonsordning for apotekvirksomhet.

Årsregnskapet for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende informasjon for å bedømme resultatet av pensjonsordningens virksomhet i 2015 og den økonomiske stillingen ved utgangen av året.

Bufferkapitalen er styrket gjennom året og tilfredsstiller pr. 31.12.2015 kapitalbehovet basert på Finanstilsynets stresstest med moderate stressfaktorer. Lave rentenivåer, sammen med veksten i pensjonsforpliktelsene er en utfordring for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og for bransjen generelt. Dette gjør at det vil være utfordrende å sikre en tilfredsstillende økonomi i pensjonsordningen fremover.

Styret anser at den økonomiske stillingen ved årsskiftet er tilfredsstillende. Sammen med den vedtatte investeringsstrategien mener styret dette gir et tilfredsstillende grunnlag for å møte de utfordringer som bransjen står overfor. Forutsetningen om fortsatt drift er således til stede.

Oslo, 21. april 2016

Signatur av styremedlemmer

Last ned styrets beretning