Året oppsummert:

Styrket gjennom 2015

Kapitalsituasjonen for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er styrket gjennom året, men lave rentenivåer er en utfordring for pensjonsordningen – og for bransjen generelt.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) har hatt noen år med en utfordrende kapitalsituasjon. Etter finanskrisen i 2008 har rentenivået i Norge vært lavt. Finansmarkedet har gitt lav avkastning på risikofrie investeringer. I kombinasjon med flere års høy lønnsvekst i Norge sammenlignet med andre land, har dette ført til at pensjonsforpliktelsene har vokst vesentlig raskere enn pensjonsmidlene.

Tiltak som premieøkning og moderat regulering av pensjoner har tidligere vært iverksatt for å bedre kapitalsituasjonen i pensjonsordningen. Styret har dermed kunnet vedta en investeringsstrategi som legger til grunn moderat risiko i investeringene, for slik å kunne oppnå en høyere forventet avkastning.

I 2015 ga eiendomsinvesteringene og anleggsinvesteringene solide bidrag til totalavkastningen, mens aksjer og hedgefond ga moderate bidrag. Resultatet ble 2,4 prosent avkastning på kapitalforvaltningen.

Premiesatsen kunne holdes uendret i 2015, og pensjonene ble regulert med utgangspunkt i en lønnsvekstfaktor på 1,92 prosent. Pensjonsordningen kunne samtidig møte 2016 med en bedret kapitalsituasjon. Midler til forvaltning økte med 498 millioner kroner gjennom 2015.

Store endringer i pensjonsmarkedet

I 2011 fikk vi nye regler for alderspensjon i folketrygden. Den prinsipielle debatten om offentlig tjenestepensjon kommer imidlertid nå. I desember 2015 kom Arbeids- og sosialdepartementet med rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor». Rapporten skisserer en rekke prinsipp som vil være gjenstand for forhandlinger og debatt i årene som kommer. Du kan lese mer om dette på på s. 11 i årsrapporten. 

Pensjonskasser og livsforsikringsselskap er underlagt både nasjonale lover og EU-regulering. Disse er i rask utvikling. Usikkerheten rundt fremtidige kapitalkrav for tilbydere av tjenestepensjonsprodukter i Norge har vært betydelig de siste årene. Finanstilsynet har nylig varslet at norske pensjonskasser vil kunne bli underlagt vesentlig strengere kapitalkrav allerede om få år. Les mer om dette på s. 13 i rapporten. 

Økte pensjonsforpliktelser

Økt levealder og økt lønnsnivå fører til økte pensjonsforpliktelser, både for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og for andre pensjonsordninger. Vi har de siste årene sett at forpliktelsene i ordningen også øker på grunn av flere og dyrere uføretilfeller. Nytt regelverk for uførepensjon trådte i kraft fra 1. januar 2015. Etter de nye reglene vil uførepensjon være et direkte tillegg til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV), en såkalt nettoordning. Uførepensjonen samordnes således ikke lenger med folketrygdens ytelse. Ny uførepensjon reduserte uføreavsetningen i ordningen i 2015.

Forventningene fremover

Økt lønnsnivå og økt levealder, sammen med svært lavt rentenivå, skaper utfordringer. Tilfredsstillende avkastning kan kun oppnås gjennom å ta noe risiko. En investeringsstrategi for å opprettholde en portefølje med god risikospredning og riktig risikoprofil for pensjonsordningen, vil være viktig også i 2016 og fremover. I tillegg til økte pensjonsforpliktelser, vil innføringen av nye kapitalkrav for pensjonskasser kunne bli utfordrende for kapitalsituasjonen i pensjonsordningen fremover.

Last ned teksten "Styrket gjennom 2015"