Årsrapport 2016

Introduksjon til ordningen

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) forvalter pensjonsrettigheter til ansatte i apotekene i Norge.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet ble opprettet i 1953 og er en lovfestet, kollektiv pensjonsordning. Det vil si at apotekere og fast ansatte i apotek har rett og plikt til medlemskap i pensjonsordningen, dersom de oppfyller vilkårene.

Frem til 31. mars 2016 var kravet for å bli medlem at man jobber minst 15 timer per uke (for apotekteknikere 13,5 timer per uke). Stortinget vedtokt å redusere minstegrensen til 20 prosent stilling med virkning fra 1. april 2016.

I tillegg til ansatte ved 868 apotek, har ordningen medlemmer fra andre virksomheter som har en nær tilknytning til farmasien, og som har søkt om særskilt medlemskap.

Medlemskap i pensjonsordningen for apotekvirksomhet omfatter alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP) og uførepensjon. Ved dødsfall kan etterlatte ha rett til etterlattepensjon. I tillegg kan man søke om boliglån. Les mer om hva medlemskap i pensjonsordningen omfatter. 

Administrasjon

Det er nedfelt i Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet at ordningen skal administreres av Statens pensjonskasse, etter instruks gitt av Arbeids- og sosialdepartementet. Styret for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er ordningens besluttende organ.

Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse, og har i tillegg fire styremedlemmer med personlige varamenn.

Styret oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for fire år om gangen, etter innstilling fra medlemmenes arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. Av de oppnevnte medlemmene skal to representere arbeidsgiverne, mens farmasøytisk og teknisk personale har én
representant hver.

Styret 2016

  • Leder: Finn Melbø, administrerende direktør i Statens pensjonskasse
  • Stein Gjerding, sjeføkonom i Spekter
  • Ann Torunn Tallaksen, forhandlingssjef i Virke (Trond Teisberg overtok fra 2017)
  • Renate Messel Hegre, forhandler i Parat/Farmasiforbundet
  • Greta Torbergsen, generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening