Årsrapport 2016

Kapital­forvaltning

Kapitalforvaltningen leverte en verdijustert avkastning på 4,8 prosent i 2016. Midler til forvaltning økte med nesten 700 millioner gjennom året, og var på 8,5 milliarder ved utgangen av desember.

Kapitalforvaltningen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) skal bidra til at ordningen kan oppfylle sine langsiktige forpliktelser uten for store variasjoner i premien. Målet er å oppnå så høy avkastning som mulig innenfor tilgjengelig risikokapasitet. Tilgjengelig risikokapasitet defineres ut ifra sannsynlighet for å kunne opprettholde videre normal drift.

Investeringsstrategien til POA er vedtatt av styret. Strategien slår fast at risikonivået i investeringsporteføljen skal være slik at sannsynligheten for at ordningen kan tilfredsstille lovpålagte egenkapitalkrav er minst 99 prosent. Fordelingen av midlene i porteføljen skal oppfylle en målsetting om tilfredsstillende langsiktig avkastningspotensial kombinert med en stor grad av diversifisering, det vil si spredning av risiko på ulike aktiva.

Resultater

Kapitalforvaltningen leverte også i 2016 et solid resultat. Den totale avkastningen på pensjonsordningens midler for 2016 ble på 4,83 prosent (verdijustert). Tidsvektet avkastning ble på 4,81 prosent.

AktivaklasserVekt 31.12.2016Avkastning 
Renteinvesteringer - omløp  57,1 % 3,6 %
Renteinvesteringer - anlegg 15,1 % 4,4 %
Aksjer 11,1 % 7,3 %
Eiendom 9,7 % 9,9 %
Hedgefond/spesialfond 1,3 % 5,8 %
Utlån til medlemmer 1,3 % 1,9 %
Bankinnskudd, derivater 4,4 %  

Alle aktivaklassene POA har vært investert i gjennom året, bidro positivt til resultatet. Eiendomsinvesteringene leverte særdeles godt med en avkastning på rett i underkant av ti prosent, og står alene for over tjue prosent av totalresultatet. Etter en litt svak start på året hentet aksjemarkedene seg inn igjen i løpet av annet kvartal, og for året som helhet ga aksjer et godt bidrag til avkastningen. Både omløps- og anleggsobligasjoner leverte også gode bidrag til totalresultatet for 2016.

Årlig avkastning

Svingninger i resultater er helt normalt og som forventet for en investeringsportefølje med moderat risiko – slik som POA. Figuren viser årlig tidsvektet avkastning på fondsmidlene siste 10 år. Som det fremgår av figuren har POA kun hatt ett år med negativ avkastning i perioden, ved starten på finanskrisen i 2008. Snittavkastningen for 10-årsperioden har vært på 4,6 prosent.

Aktivaallokering

Pensjonsordningen forvaltet ved utgangen av 2016 totale midler på 8 479 millioner kroner. Dette er en økning på 683 millioner gjennom året. Midler til forvaltning forventes fortsatt å vokse gjennom 2017 som følge av likviditetsoverskudd i ordningen.

Kapitalforvaltningen arbeider kontinuerlig med å identifisere de investeringsmuligheter som gir best mulig utnyttelse av risikokapasiteten til POA. De senere årene har det vært nødvendig å gå nye veier for å finne aktiva som gir god uttelling for å ta moderat risiko.

Gjennom 2016 er eksponeringen i anleggsobligasjoner økt, og aksjeforvaltningen er lagt noe om for å redusere konsentrasjonsrisikoen mot norske enkeltselskaper og sektorer ytterligere. Hedgefondsandelen er betydelig redusert etter at forvaltningsavtale med ekstern forvalter ble terminert i juli 2016.

I investeringsplan for 2017 vedtok styret i tråd med administrasjonens anbefaling en moderat reduksjon i risikonivået for ordningen. Bakgrunnen for forslaget var at administrasjonen vurderte at det fremover ser ut til å være noe mindre oppside i å ta finansiell risiko i forhold til tidligere. Risikonivået inn i 2017 gir likevel fortsatt nok handlingsrom til å opprettholde risikoeksponering mot et bredt utvalg av aktivaklasser.