Årsrapport 2016

Pensjons­forpliktelser

Forsikringstekniske avsetninger i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet økte med 345 millioner kroner i 2016. Per 31.12.2016 er premiereserven estimert til 6 989 millioner kroner.

Opptjente rettigheter

Opptjente rettigheter
(oppgitt i tusen kroner)
AFP (løpende AFP)  121 724
Alderspensjon 5 607 337
Barnepensjon 14 225
Ektefellepensjon 405 157
Uførepensjon 841 014
Totalt  6 989 457

Premiereserve er definert som nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter ved balansedato. Nåverdien kommer frem ved å neddiskontere de forventede framtidige pensjonsutbetalingene med en beregningsrente på 3 prosent.

I tillegg benyttes det et grunnlag med

  • (i) sannsynligheter for å overleve og få utbetalt alderspensjon,
  • (ii) sannsynligheter for å bli arbeidsufør og få utbetalt uførepensjon, og
  • (iii) sannsynligheter for å dø og etterlate seg familiemedlemmer som har rett til ektefelle- eller barnepensjon.

I 2016 er det ikke gjort noen endringer i de aktuarielle forutsetningene. Dette innebærer at beregningene er gjennomført med dødelighetstariffen K2005 styrket med 15 prosent sikkerhetsmarginer for begge kjønn, og uføretariffen K1963 styrket med 250 prosent.

Beregningsrente, ett års opptjening for aktive og regulering av pensjonsgrunnlag eller pensjonsytelse er med på å bygge opp premiereserven. På den andre siden reduserer pensjonsutbetalingene premiereserven.

Forsikringsresultat 

Forsikringsresultatet er positivt og splittes opp i tre ulike resultat: renteresultat, risikoresultat og øvrig resultat.

Renteresultat 187,4 millioner

Renteresultatet er klart positivt, noe som vil si at avkastningen (4,8 prosent) på pensjonsmidlene er klart høyere enn beregningsrenten (3,0 prosent) i premiereserven. Størrelsen på pensjonsmidlene er for tiden også vesentlig høyere enn premiereserven.

Risikoresultat 0,8 millioner

Risikoresultatet er nær null, men positivt. Dette innebærer at innbetalt risikopremie til risikofellesskapet gjennom året er nok til å dekke opp for årets risikopensjoner.

Øvrig resultat 170,5 millioner

Øvrig resultat er positivt. Dette er differansen mellom den premien som er fakturert ordningen gjennom året, og den premien som er aktuarielt beregnet i forsikringssystemet til SPK. Fakturert premie er beregnet med bakgrunn i en fast prosentsats (18,1 prosent) av pensjonsgrunnlaget. Aktuarielt beregnet premie oppdateres kontinuerlig gjennom året som følge av at medlemmenes pensjonsrettigheter endrer seg.

Det var moderat lønnsvekst, pensjons- og G-regulering i 2016. Dette er alle faktorer som påvirker premien.

Vurdering av økonomisk situasjon

Det forutsettes at pensjonsordningen forblir operativ så lenge det er tilknyttet forpliktelse på de medlemmene som er registrert per balansedato.

I en pensjonsordning som Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, der forpliktelsene i sin helhet skal være sikret gjennom fondsoppbygging, bør verdien av pensjonsmidlene avsatt til fremtidige utbetalinger minst tilsvare størrelsen på de forsikringsmessige avsetninger for å kunne sikre en rimelig dekningsgrad i ordningen. Dette er i tråd med de krav som stilles til tilsvarende private ordninger som er underlagt Forsikringsvirksomhetsloven.

Gitt beregningsforutsetningene som legges til grunn for premiereserven er det en overdekning i ordningen per 31.12.2016 på 1 653 millioner kroner. Overdekningen er doblet i løpet av de tre siste årene. Det er i hovedsak økende premieinntekter og god avkastning som har bidratt til den solide overdekningen. Premiesatsen på 18,1 prosent vil bidra til at pensjonskassen fortsetter å bygge nødvendig buffer, slik at den er i bedre stand til å møte nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Den økonomiske situasjonen i pensjonskassen anses å være tilfredsstillende gitt gjeldende overdekning, premiesats og solvensregelverk.