Styrets beretning

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) oppnådde i 2016 et resultat på 502 millioner kroner. Tidsvektet avkastning for totalporteføljen var på 4,8 prosent. Pensjonsordningens soliditet er styrket gjennom 2016.

Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse, Oslo. Ved utgangen av 2016 har pensjonsordningen tre mannlige ansatte. Alle ansatte er kapitalforvaltere. Den løpende oppfølgingen av ansatte skjer gjennom Statens pensjonskasse. 

Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, rase, alder eller etnisk bakgrunn i POA.

Pensjonsordningen har retningslinjer for etisk ansvarlige investeringer. Retningslinjene er utformet med utgangspunkt i retningslinjer for Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond – innland). Videre legger pensjonsordningen KLPs liste over ekskluderte selskaper til grunn for hvilke enkeltselskaper pensjonsordningen ikke skal investere i.

Styret bestod pr. 31.12.2016 av 5 medlemmer. Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse. De øvrige styremedlemmene representerer Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet. Styret i pensjonsordningen har gjennom året hatt 6 styremøter og behandlet 57 saker.

Pensjonsordningen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø. 

Medlemmer, inn- og utbetalinger

Ved utgangen av 2016 var ansatte ved 868 apotek medlemmer i pensjonsordningen. Dette er en økning på 34apotek fra 2015. Pensjonsordningen omfatter også medlemmer som ikke er ansatt ved apotek, men som er ansatt i andre stillinger knyttet til farmasien. Det var i alt 7 645 aktive medlemmer og 5 121 pensjonister. Det er i 2016 innbetalt i alt 628 millioner kroner i premier mot 643 millioner kroner i 2015. Videre er det utbetalt 290 millioner kroner i pensjoner mot 279 millioner kroner i 2015. Fakturert, men ikke innbetalt premie, utgjør i alt 172 millioner kroner ved årsskiftet.

 Premiesatsen har i 2016 vært 18,1 prosent. Premien fordeles mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidstakerne har betalt en premie på 3,4 prosent av pensjonsgrunnlaget, mens arbeidsgiverne har betalt en premie på 14,7 prosent.

Pensjonene ble i 2016 regulert med utgangspunkt i en faktor på 2,78 prosent. På samme måte som i folketrygden trekkes en fast faktor på 0,75 prosent fra ved reguleringen av de fleste pensjonene. Dette ga en økning i samlet pensjon på minimum 2,01 prosent.

Finansiell risiko

Styret har vedtatt en investeringsstrategi som setter rammer for hvilken risiko som kan tas, og hvilke typer investeringer som kan foretas. Strategien innebærer at kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv og med moderat risiko. Pr. 31.12.2016 var andelen aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond 12 prosent av den totale kapitalen. Dette er nesten en halvering av andelen sammenlignet med 2015. Investeringsstrategien og fullmaktstrukturen gir etter styrets vurdering god kontroll med forvaltningen av ordningens midler.

Det har vært noen forfall av anleggsobligasjoner i 2016. Porteføljen av anleggsobligasjoner utgjør ved utgangen av året 15 prosent av den totale kapitalen. Andelen er økt med 50 prosent sammenlignet med året før. Løpende avkastning fra denne porteføljen er om lag 4,2 prosent.

Forsikringsrisiko

Risikostyringen på investeringssiden og risikostyringen knyttet til de forsikringstekniske avsetningene ses i sammenheng. De forsikringstekniske avsetningene er forpliktelser med lang tidshorisont. Generelt bør derfor også kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv.

Det forsikringstekniske oppgjøret for 2016 er basert på beregningsgrunnlaget K2005 med beregningsrente på 3 prosent. Det er gjort tillegg for 15 % sikkerhetsmargin for dødelighet i forhold til tariffen K2005. Uføreforutsetningen er basert på beregningsgrunnlaget K1963 styrket med en faktor på 2,5.

Resultat

Årets resultat viser et overskudd på 502 millioner kroner. Netto resultat knyttet til finansielle eiendeler er positivt med 386 millioner kroner. Dette inkluderer endring i urealiserte gevinster og tap. Alle aktivaklasser har gitt positive bidrag til avkastningen for 2016 som helhet.

Det er overført urealiserte kursgevinster på 143 millioner kroner fra kursreguleringsfondet i 2016. Dette har økt resultatet i 2016 tilsvarende.

Det er bokført en økning i pensjonsforpliktelsene (premiereserven) i 2016 på totalt 345 millioner kroner. Vekst i bestanden av både yrkesaktive, pensjonister og medlemmer med oppsatt rett, samt lønnsøkning og regulering av løpende pensjoner bidrar til økningen i forpliktelsene.

Årets overskudd på 502 millioner kroner avsettes til annen opptjent egenkapital.

Økonomisk stilling

Pensjonsordningen har pr. 31.12.2016 en total kapital på 8 756 millioner kroner. Av den totale kapitalen er ca. 70 prosent plassert i obligasjoner, 12 prosent i aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond, 10 prosent i bygninger og faste eiendommer, 1 prosent i utlån, 3 prosent i bankinnskudd, mens øvrige balanseposter utgjør 4 prosent.

Frem til 31.12.2015 var kravet til minimumskapital i pensjonskasser det høyeste av kapitaldekningskravet og solvensmarginkravet. Fra 1.1.2016 falt kapitaldekningskravet bort slik at minimumskapitalen nå skal tilfredsstille solvensmarginkravet.

Pr. 31.12.2016 utgjør annen opptjent egenkapital 1 302 millioner kroner. Dette er en økning på 502 millioner kroner fra 2015. Pensjonsordningen har beregnet solvensmarginkrav i henhold til kravene som gjelder for private pensjonskasser. Pr. 31.12.2016 utgjør beregnet solvensmarginkrav 244 millioner kroner. Solvensmarginkravet skal dekkes innenfor annen opptjent egenkapital.

Ordningens frie egenkapital består av annen opptjent egenkapital utover solvensmarginkravet. Den frie egenkapitalen utgjør i alt 1 058 millioner kroner ved årets utgang. Dette er nødvendig buffer for å stå imot tilfeldig risiko som ikke er dekket av premien. Bufferen tilsvarer 12,1 prosent av totalkapitalen. Ved utgangen av 2015 bestod ordningens frie egenkapital av annen opptjent egenkapital utover kapitaldekningskravet. Den frie egenkapitalen utgjorde i alt 375 millioner kroner ved utgangen av 2015. Dette tilsvarte 4,7 prosent av totalkapitalen.

Pr. 31.12.2016 er det avsatt 351 millioner kroner i netto urealiserte kursgevinster til kursreguleringsfond. Kursreguleringsfondet er en buffer mot eventuelle fremtidige kursfall.

Pensjonsordningen beregner kapitalbehov basert på Finanstilsynets stresstester for eiendelssiden etter lignende regler som gjelder for private pensjonskasser. Stresstestene viser ordningens evne til å tåle tap uten at det truer ordningens videre drift.

De forsikringsmessige avsetningene viser en vekst også i 2016. Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) som følge av økt levealder vil øke avsetningsbehovet ytterligere. Nytt regelverk for uførepensjon ble innført 1.1.2015. I den forbindelse ble det frigjort premiereserve som ble benyttet til avsetning for økt levealder og forventet økt krav til kapitaldekning som følge av nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Bufferkapitalen styrket seg gjennom 2016. Avkastning på verdipapirporteføljen sammen med tiltak som styret tidligere har besluttet på premiesiden bidro til dette. Avkastningen (tidsvektet) på 4,8 prosent i 2016 er bedre enn sammenlignbar referanseindeks, og også bedre enn det som ble lagt til grunn ved inngangen til året.

Veksten i de forsikringsmessige avsetningene samtidig med fortsatt lave rentenivåer gjør det krevende å sikre en tilfredsstillende bufferkapital i ordningen. De tiltak styret tidligere har gjennomført, bidrar imidlertid til å kunne sikre en fortsatt bedring i kapitalsituasjonen for ordningen fremover.

Oppsummering

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Pensjonsordningen har pr. 31.12.2016 foretatt forsikringsmessige avsetninger i samsvar med lov av 26. juni 1953 nr. 11 om Pensjonsordning for apotekvirksomhet.

Årsregnskapet for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende informasjon for å bedømme resultatet av pensjonsordningens virksomhet i 2016 og den økonomiske stillingen ved utgangen av året.

Bufferkapitalen er styrket gjennom året og tilfredsstiller pr. 31.12.2016 kapitalbehovet basert på Finanstilsynets stresstest med moderate stressfaktorer. Testen hvor bufferkapitalen måles mot ekstreme stressfaktorer, viser også en tilfredsstillende finansiell stilling.

Lave rentenivåer, sammen med veksten i pensjonsforpliktelsene er en utfordring for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og for bransjen generelt. Dette gjør at det kan være utfordrende å sikre en tilfredsstillende økonomi i pensjonsordningen fremover.

Styret anser at den økonomiske stillingen ved årsskiftet er tilfredsstillende. Sammen med den vedtatte investeringsstrategien mener styret dette gir et tilfredsstillende grunnlag for å møte de utfordringer som bransjen står overfor. Forutsetningen om fortsatt drift er således til stede.

Oslo 5. april 2017