Årsrapport 2016

Vurdering av framtids­utsikter

Forslag til nye og strengere styrings- og kapitalkrav og forventning om moderat avkastning på pensjonsmidlene, kombinert med økt levealder i befolkningen, gjør at norske pensjonskasser går en utfordrende tid i møte.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) forvaltes i henhold til lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet med tilhørende administrasjonsinstruks. Gjeldende instruks er fra 2011, og slår fast at forvaltningen av POA så langt mulig skal følge det samme regelverket som tilsvarende pensjonsordninger. Reglene for forsikring og pensjon er bundet av EU-regulering på området, og er i endring.

Ulike regler for forsikringsselskap og pensjonskasser

I Norge har livselskaper og pensjonskasser historisk sett vært underlagt tilnærmet like virksomhetsregler. Men etter at Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.2016 skilte blant annet reglene om kapitalkrav og detaljregulering av investeringer lag.

Finansforetaksloven inkorporerte Solvency II-reglene for forsikringsselskaper. Det ble i den forbindelse innført risikobaserte kapitalkrav, samtidig som kapitaldekningsreglene¹ og de detaljerte investeringsbegrensningene som tidligere lå i kapitalforvaltningsforskriften falt bort. Pensjonskasser er ikke underlagt Solvency II-regelverket, men har et eget regelsett (IORP).

Et utkast til nytt direktiv (IORP II) ble vedtatt av EU november 2016. Regelverket introduserer strenge kvalitative krav til styring, kontroll og risikovurderinger, mens medlemsstatene pålegges å løse opp detaljregulering rundt investeringsvirksomheten. IORP II-regelverket inneholder ikke spesifikke kapitalkrav for pensjonskasser utover hva som ligger i Solvency I-regelverket, men åpner for at medlemsstatene kan velge å innføre strengere kapitalkrav.

Nye kapitalkrav for pensjonskasser på høring

I 2016 sendte Finansdepartementet på høring et forslag om at også pensjonskassene i Norge – på lik linje med forsikringsselskapene – skulle underlegges Solvencybaserte kapitalkrav fra 01.01.2018. Til grunn for forslaget lå hensyn til like konkurransevilkår samt uro over økt risikotagning i pensjonskasser.

Kapitalkravene som foreslås ligger tett opp til dagens stresstestkrav (Stresstest I), men med enkelte forenklinger/ tillempinger. Det foreslås videre en overgangsperiode på 14 år til å implementere effekten av overgang til virkelig verdi ved vurdering av forsikringsforpliktelser. Det har vært massiv motstand i bransjen mot det fremlagte høringsforslaget.

EIOPA (The European Insurance and Occupational Pensions Authority) har indikert at de ikke forventer Solvency II baserte bindende kapitalkrav for de europeiske pensjonskassene i nær fremtid. EIOPA foreslår imidlertid bl.a. å bruke Solvency II-baserte stresstester som tilsynsverktøy, slik det norske Finanstilsynet har praktisert den senere tiden, samt å øke kravene til opplysningsplikt i noter.

POA: Helhetlig risikotenkning

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet vedtok allerede i 2009 en investeringsstrategi basert på helhetlig risikotenkning, der risikonivået for investeringene settes med basis i finansielle mål for ordningen som helhet.

Videre har POA gjennom flere år lagt vekt på at kapitalforvaltningen så langt mulig skal følge myndighetspålagte krav til styring og kontroll. Vi har blant annet gjennomført stresstester med basis i Finanstilsynets metodikk, og er godt rustet til å møte fremtidige regelverkskrav for bransjen. Ved utgangen av 2016 hadde POA en bufferkapitalutnyttelse på 86 prosent basert på Finanstilsynets Stresstest I. Det viser at ordningen vil ligge godt innenfor nye kapitalkrav ved siste årsskifte, også når vi tar høyde for foreslåtte tilpasninger og overgangseffekter.

Økte rapporterings- og sikkerhetsstillelseskrav for verdipapirhandel

Det vil også komme regelverksendringer for verdipapirhandel. Dette er endringer som på sikt kan medføre økte handels- og administrasjonskostnader for pensjonsordningene.

EMIR-regelverket (European Market Infrastructure Regulation) som omhandler krav til avstemming, rapportering og sikkerhetsstillelse for handel med ikke børsnoterte derivater, forventes implementert i Norge fra 2017 og utover.

Neste år forventes også nye MIFID-regler (Markets in Financial Instruments Directive) med økte krav til rapportering og transparens rundt verdipapirhandel.

Utfordringer for pensjonskassene

De siste årene har vært utfordrende for tilbydere av ytelsespensjonsordninger. Etter finanskrisen i 2008 har rentenivået i Norge vært lavt. I tillegg har den norske lønnsveksten i flere år vært høy i forhold til andre land. Det har medført at pensjonsforpliktelsene har vokst vesentlig raskere enn pensjonsmidlene de senere årene. Et fortsatt lavt rentenivå gjør at avkastningsforventningene fremover er moderate.

I vurderingen av de regnskapsførte forsikringsforpliktelsene forutsettes det at pensjonsordningen forblir operativ så lenge det er tilknyttet forpliktelse på de medlemmene som er registrert per balansedato. I en pensjonsordning som Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, der forpliktelsene i sin helhet skal være sikret gjennom fondsoppbygging, bør verdien av midlene avsatt til pensjon (eiendeler) minst tilsvare størrelsen på de forsikringsmessige avsetningene for å kunne sikre en rimelig dekningsgrad i ordningen. Dette er i tråd med de krav som stilles til tilsvarende private ordninger, som er underlagt Forsikringsvirksomhetsloven.

De siste årene har den beregnede norske rentekurven på 16-17 års horisont ligget godt under 3 prosent, som er beregningsrenten POA benytter. Dette gir vesentlige effekter ved markedsverdivurdering av forsikringsforpliktelsene, fordi markedsverdien av forpliktelsene blir mye høyere enn bokført verdi. Dermed reduseres tilgjengelig egenkapital ved Solvency II-baserte stresstester.

Med bakgrunn i økt levealder i befolkningen, har Finanstilsynet besluttet at det med virkning fra 2014 skal innføres nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) for kollektive pensjonsforsikringer i livforsikringsselskaper og pensjonskasser. Finansnæringen har fått syv år på oppreserveringen, med første år 2014.

Det gjøres fortløpende vurderinger om POA bør avsette etter K2013, selv om pensjonskassen ikke er direkte underlagt Finanstilsynet, og effekten avhenger av et ikke kjent regelverk for levealdersjustering av de yngre årskullene. Beregninger gjennomført på dagens bestand viser imidlertid svært små endringer ved å innføre K2013 samtidig som man levealdersjusterer de yngre årskullene etter prognosene til NAV. Aktuar har likevel vurdert det som hensiktsmessig å benytte frigjorte avsetninger etter endring til ny uførepensjonen i 2015 til å dekke opp for en forventet økt levealder i pensjonsordningen.