Pensjonen økte fra 1. mai 2014

Den samlede pensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet (Apotekordningen) og folketrygden økte med minimum 2,72 prosent fra 1. mai 2014. Ny, høyere pensjon vil bli utbetalt sammen med etterbetaling for to måneder.

Med utgangspunkt i pensjonsordningens økonomi, beslutter styret i pensjonsordningen hvert år om pensjonene skal oppreguleres, og hvor mye.

Planlagt utbetaling i juli

Fra 1. mai 2014 er det vedtatt at pensjonene skal reguleres med en lønnsvekst på 3,50 prosent, som er lik forventet lønnsvekst i apoteksektoren i 2014. Deretter fratrekkes 0,75 prosent på samme måte som i folketrygden. Dette gir en minimum økning i samlet pensjon på 2,72 prosent. Hvor stor økningen blir for hver enkelt, kan medlemmene se av utbetalingsslippen de får fra NAV i juli.

De fleste vil motta høyere samlet utbetaling fra juli, sammen med etterbetaling fra mai. I enkelte tilfeller kan det imidlertid ta noe lengre tid.

Samlet utbetaling øker

Pensjonen fra Apotekordningen skal samordnes med pensjon fra folketrygden. Fordi lønnsveksten i folketrygden og Apotekordningen ikke er lik, gjør samordningsreglene at pensjonsandelen fra Apotekordningen isolert sett vil være mindre enn den vedtatte lønnsveksten i folketrygden. Den samlede utbetalingen fra folketrygden og Apotekordningen vil uansett øke, forutsatt at det ikke skjer andre endringer i pensjonen samtidig med reguleringen.

Du kan lese mer om samordning her

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om apotekpensjon, kan du sende en e-post til postmottak@spk.no, eller du kan ringe oss på telefon 22 24 15 00.