Årsberetning og regnskap

Her finner du alle årsberetninger for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), samt regnskapsoversikt for det siste året. Regnskap for tidligere år finnes i de tidligere årsberetningene.

Regnskap for 2021

Halvårsregnskapet pr. 30.6.2021 viser et overskudd på 151 millioner kroner før endring i avsetning til kursreguleringsfondet og før endelig beregning av avsetning til premiereserven (pensjonsforpliktelsene) i 2021.

Pr. 30.6.2021 var avkastningen på fondsmidlene bedre enn avkastningen på sammenlignbar referanseindeks og bedre enn et flatt periodisert budsjett. Svingninger i finansmarkedene gjør at også avkastningen på pensjonsordningens fondsmidler vil svinge gjennom året.

Ordningen hadde ved inngangen til året en solid bufferkapitalsituasjon. Beregninger av bindende kapitalkrav – forenklet solvenskapitalkrav – gjøres jevnlig. Solvenskapitalkravet skal dekke risikoen for tap av pensjonskassens bufferkapital. Beregningene viser at ordningen hadde en tilfredsstillende finansiell stilling også pr. 30.6.2021.

Kvartals og halvårsregnskap for 2021

Årsberetning for 2020

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) styrket økonomien gjennom 2020. I årsberetningen for 2020 kan du lese om aktivitetene og resultatene som bidro til dette. Du finner også årsregnskapet for 2020 i årsrapporten.

Tidligere årsberetninger

Årsberetning POA 2020 Annual report 2020
Årsberetning POA 2019 Annual report 2019
Årsberetning POA 2018 Annual report 2018
Årsberetning POA 2017 Annual report 2017
Årsrapport POA 2016 Annual report 2016
Årsrapport POA 2015 Annual report 2015
Årsrapport POA 2014 Annual report 2014
Årsberetning POA 2013 Annual report 2013
Årsberetning POA 2012 Annual report 2012
Årsberetning POA 2011 Annual report 2011
Årsberetning POA 2010 Annual report 2010
Årsberetning POA 2009 Annual report 2009

Eldre: