Regnskap

Kvartalsregnskapet pr. 31.3.2021 viser et overskudd på 132 millioner kroner før endring i avsetning til kursreguleringsfondet og før endelig beregning av avsetning til premiereserven (pensjonsforpliktelsene) i 2021.

Pr. 31.3.2021 var avkastningen på fondsmidlene bedre enn avkastningen på sammenlignbar referanseindeks og bedre enn et flatt periodisert budsjett. Svingninger i finansmarkedene gjør at også avkastningen på pensjonsordningens fondsmidler vil svinge gjennom året.

Ordningen hadde ved inngangen til året en solid bufferkapitalsituasjon. Beregninger av bindende kapitalkrav – forenklet solvenskapitalkrav – gjøres jevnlig. Solvenskapitalkravet skal dekke risikoen for tap av pensjonskassens bufferkapital. Beregningene viser at ordningen hadde en tilfredsstillende finansiell stilling også pr. 31.3.2021.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010