Regnskap

Kvartalsregnskapet pr. 31.3.2020 viser et underskudd på 303 millioner kroner før endring i avsetning til kursreguleringsfondet, og før endelig beregning av avsetning til premiereserven (pensjonsforpliktelsene) i 2020.

Underskuddet pr. 31.3.2020 kan i hovedsak forklares ved at avkastningen på fondsmidlene var negativ i første kvartal. Negativ avkastning må ses i lys av utviklingen i finansmarkedene knyttet til situasjonen med Covid19-pandemien.

Ordningen hadde ved inngangen til året en solid bufferkapitalsituasjon. Beregninger av bindende kapitalkrav – forenklet solvenskapitalkrav – gjøres jevnlig. Solvenskapitalkravet skal dekke risikoen for tap av pensjonskassens bufferkapital. Beregningene viser at ordningen hadde en tilfredsstillende finansiell stilling også pr. 31.3.2020.

POA har en investeringsportefølje med moderat risiko og en lav aksjeandel der aksjeandelen er fordelt på både internasjonale og norske aksjer. Bufferkapitalsituasjonen følges tett og tiltak rundt investeringsporteføljen kan iverksettes raskt dersom dette skulle bli nødvendig.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010