Regnskap

Kvartalsregnskapet per 30.9.2019 viser et overskudd på 454 millioner kroner før endring i avsetning til kursreguleringsfondet og før endelig beregning av avsetning til premiereserven (pensjonsforpliktelsene) i 2019.

Per 30.9.2019 var avkastningen på fondsmidlene bedre enn avkastningen på sammenlignbar referanseindeks, og bedre enn et flatt periodisert budsjett. Svingninger i finansmarkedene gjør at også avkastningen på pensjonsordningens fondsmidler vil svinge gjennom året.

Et nytt bindende kapitalkrav - forenklet solvenskapitalkrav – trådte i kraft for pensjonskasser fra 1.1.2019. Solvenskapitalkravet skal dekke risikoen for tap av pensjonskassens bufferkapital. Beregningene viser at ordningen har en tilfredsstillende finansiell stilling pr. 30.9.2019.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010