Samordning for deg født 1943-1953

Pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Alderspensjon fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Pensjonen fra Pensjonsordningen for apoteketaten er en tjenestepensjon og skal samordnes med alderspensjonen fra folketrygden. I praksis betyr dette at pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir redusert med et såkalt samordningsfradrag.

Størrelsen avhengig av når du tar ut alderspensjon fra folketrygden

Størrelsen på tjenestepensjonen avhenger av når du velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Som hovedregel kan du ikke ta ut tjenestepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før fylte 67 år. I folketrygden derimot, er det stor fleksibilitet i valg av tidspunkt for når du ønsker å ta ut alderspensjon.

Under ser du hvilke aldernativer du har, og hvilke konsekvenser det får for beregningen av pensjonen.


Du tar ut tjenestepensjon ved fylte 67 år og folketrygd ved 62 år

I dette tilfelle samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden som om du tok den ut ved 67 år. Dette betyr at vi ikke bruker forholdstalletForholds­tallMer om Forholds­tall for når folketrygden faktisk ble tatt ut, men ved det tidspunktet tjenestepensjonen ble tatt ut. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og samordningsfradragene med forholdstallet. 

Du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd ved fylte 67 år

I dette tilfellet samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden ved 67 år. Dette betyr at vi bruker det forholdstalletForholds­tallMer om Forholds­tall som gjelder når du faktisk tar ut folketrygden. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og samordningsfradragene med forholdstallet.

Eksempel på at du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd ved 67 år

Du tar ut både tjenestepensjon og folketrygd etter fylte 67, men før 70 år

I dette tilfellet samordner vi tjenestepensjonen din med alderspensjon i folketrygden på tidspunktet for reelt uttak, og dermed også forholdstalletForholds­tallMer om Forholds­tall ved reelt uttak. I praksis dividerer vi både bruttopensjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og samordningsfradragene med forholdstallet. Unntaket er hvis forholdstallet etter 67 år er mindre enn 1, da skal det alltid benyttes 1 i bruttopensjonen.

Individuell garanti

For deg som er født i denne ovenfor nevnte perioden (og forsåvidt helt frem til og med 1958), eksisterer det en individuell garanti hvis du venter med å ta ut alderspensjonen din i folketrygden til du blir 67 år. Det betyr at du er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, men avhengig av hvorvidt opptjeningstiden er full eller ikke.

Hvis summen av samordnet alderspensjon i tjenestepensjonsordningen og alderspensjon fra folketrygden blir lavere enn det garanterte nivået på 66 prosent, vil du få et garantitillegg. Hvis opptjeningstiden ikke er full, vil garantitillegget bli redusert forholdsmessig.