Beregning for deg født 1954-1958

Samlet alderspensjon fra folketrygden og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har 30 års opptjening og går av med pensjon fra oss og folketrygden ved fylte 67 år.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

Hvis du forsørger barn under 18 år, får du også barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalingen.Mer om Barne­tillegg.

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Jan ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Han har jobbet i 100 prosent stilling i 300 måneder og har en pensjonsgivende sluttlønn på 500 000 kroner.

Brutto alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet vil da bli:

500 000 x 66 % x 100 % x 300/360 = 275 000 kroner per år.

I tillegg er størrelsen avhengig av når du ble født og når du tar ut pensjon. Årsaken er at alle pensjoner skal levealdersjusteres.

Hva er levealdersjustering?

Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjusteringLevealders­justeringDen opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.Mer om Levealders­justering. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Levealdersjusteringen gjør vi ved å dele bruttopensjonen på et forholdstallForholds­tallMer om Forholds­tall fastsatt av Statistisk sentralbyrå.

Individuell garanti

Levealdersjusteringen kan føre til at du får mindre enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Er du medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og født i 1958 eller tidligere, har du en individuell garantiIndividuell garantiMedlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), som er født i 1958 eller tidligere, er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjongrunnlaget, må du ha full opptjeningstid.Mer om Individuell garanti som sikrer deg 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år og etter 360 måneders opptjening.

Forutsetningene for å få denne garantien er at du

  • tar ut tjenestepensjonen og folketrygden samtidig ved 67 år eller senere
  • har 360 måneders opptjening i 100 prosent stilling

Dersom du tar ut alderspensjon i folketrygden før 67 år, kan samlet alderspensjon bli lavere enn det garanterte nivået.

For deg som ikke har 360 måneders opptjening i 100 prosent stilling, vil det være en forholdsmessig garanti. Dersom du har 180 måneders opptjening i 100 prosent stilling vil du få en garanti på 33 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Nye samordningsregler

Pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Når du er født i perioden 1954 til og med 1958, tjener du opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler.

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon.