Alderspensjon for deg født 1959–1962

Samordning mellom tjenestepensjon og folketrygden

Èn del av alderspensjonen du får blir utbetalt fra folketrygden, og èn del fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA). Samordning regulerer fordelingen av utbetalingen – altså hvor mye av din samlede alderspensjon du får fra folketrygden og hvor mye du får fra oss, etter fylte 67 år.

Samordning med folketrygden – to måter å samordne på

I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Du som er født 1959–1962 tjener opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler.

I 2018 kom det derfor regler om hvordan tjenestepensjonen – altså alderspensjonen fra POA – skal samordnes med pensjon som er basert på nye opptjeningsregler i folketrygden.

Overgangen fra gamle til nye samordningsregler

I og med at samordning regulerer fordelingen av utbetalingen mellom folketrygden og tjenestepensjon, så blir èn del av alderspensjonen samordnet etter gamle samordningsregler, og èn del etter nye regler.

Den gradvise innfasingen innebærer at de som er født i 1959 får 60 prosent av pensjonen samordnet etter gamle regler, og 40 prosent av nye. For hvert årskull øker andelen som skal samordnes etter nye regler med 10 prosentpoeng, slik at de som er født i 1962 får kun 10 prosent av pensjonen samordnet etter gamle regler og 90 prosent etter nye.

Gradvis innføring av nye regler

Nedenfor ser du en figur som viser hvor stor andel av alderspensjonen din fra folketrygden som skal beregnes etter gammel og ny opptjeningsmodell i folketrygden. Tilsvarende andel av tjenestepensjonen din skal samordnes med nye og gamle samordningsregler. 

Hva får du i alderspensjon?

Du kan benytte pensjonskalkulatoren på Min side til å beregne alderspensjon fra POA og alderspensjon fra folketrygden.