Ulik alderspensjon for ulike årskull

Regelverket for beregning av alderspensjon er under endring. For medlemmer som mottar alderspensjon - eller nærmer seg pensjonsalder - er regelverket klart. Men for yngre medlemmer er det delvis store endringer i vente. Per i dag er dette status for de ulike årskullene.

Født før 1954

Er du født i 1953 eller tidligere får du full alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering. Hvor stor del av denne alderspensjonen som kommer som tjenestepensjon fra POA og hvor stor del som kommer fra folketrygden, reguleres av et samordningsregelverk.

Født mellom 1954 og 1958

Er du født mellom 1954 og 1958, har du en individuell garantiIndividuell garantiMedlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), som er født i 1958 eller tidligere, er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjongrunnlaget, må du ha full opptjeningstid.Mer om Individuell garanti som innebærer at du får 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon, gitt at du har full opptjening og tar ut tjenestepensjonen og alderspensjon fra folketrygden samtidig. Har du mindre opptjening enn 30 år har du en forholdsmessig garanti.

Stortinget har i juni 2018 vedtatt nye regler for hvordan alderspensjonen skal samordnes med folketrygd som er opptjent etter 1. januar 2011.

Født mellom 1959 og 1962

Medlemmer født mellom 1959 og 1962 garanteres en viss prosent av pensjonsgrunnlaget i alderspensjon. Men for denne gruppen trappes garantitillegget ned med 10 prosent for hvert år, slik at du ikke er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Det betyr at 1959-kullet får 90 prosent og 1962-kullet får 60 prosent av garantitillegget.

Også for disse årskullene har Stortinget vedtatt nye regler for hvordan alderspensjonen skal samordnes med folketrygd som er opptjent etter 1. januar 2011.

Født i 1963 eller senere

Stortinget har vedtatt helt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon for offentlig ansatte født i 1963 eller senere fra 1. januar 2020. Men de nye reglene vil ikke gjelde for ansatte i apotekbransjen.

Det er vedtatt at dagens pensjonsordning for ansatte i apotekene videreføres inntil partene har blitt enige om hvilken pensjonsmodell som skal gjelde.