Retningslinjer

Retningslinjer for innrapportering av flere stillinger i kommunal sektor, som dels er omfattet av Statens pensjonskasse (SPK) og dels av kommunal pensjonsordning. Stillingen i SPK vil være en pedagogisk stilling.

I. Samme arbeidsgiver, men flere pensjonsordninger

Under henvisning til avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter mellom SPK og kommunale pensjonsordninger (overføringsavtalen) § 4 med kommentarer bestemmes følgende: 

A. Formål

Når en arbeidstaker har to eller flere arbeidsforhold samtidig hos samme arbeidsgiver, men tilknyttet flere pensjonsordninger, skal alle arbeidsforholdene meldes inn i en og samme pensjonsordning. Ulike aldersgrense i arbeidsforholdene får ingen betydning i denne sammenheng, og aldersgrensen vil følge den største av stillingene.

B. Krav til arbeidstid

Felles innrapportering i samme pensjonsordning gjelder selv om det ene eller alle arbeidsforholdene hver for seg er under minstegrensen for rett til medlemskap i den pensjonsordningen arbeidstakeren skal meldes inn. Summen av arbeidsforholdene må tilfredstille minstegrensen.

Samlet medlemskap skal ikke overstige 100 prosent.

C. Suksessiv oppstart

Når en arbeidstaker først er innmeldt i en pensjonsordning for et arbeidsforhold, skal også andre arbeidsforhold meldes inn der.

D. Samtidig oppstart

Når en arbeidstaker begynner i to eller flere arbeidsforhold samtidig, som hver for seg hører hjemme i forskjellige pensjonsordninger, gjelder følgende:

  1. Når arbeidstaker har et fast og et midlertidig arbeidsforhold, skal han meldes inn i det faste arbeidsforholdets pensjonsordning.
  2. Når arbeidstaker har enten bare faste arbeidsforhold eller bare midlertidige arbeidsforhold, skal han meldes inn i den pensjonsordningen hvor arbeidsforholdet med den største stillingsprosenten normalt hører til.
  3. Når stillingsprosentene i situasjonen nevnt i punkt 2 foran er like store, kan arbeidsgiveren foreta innmelding av alle arbeidsforholdene i den pensjonsordningen som han finner mest hensiktsmessig.

Også arbeidstakere som først bare har et arbeidsforhold og som ikke er innmeldt fordi arbeidsforholdet ikke gir rett til medlemskap, meldes inn fra det tidspunkt arbeidsforholdene til sammen oppfyller minstegrensen.

Når en arbeidstaker har flere arbeidsforhold knyttet til en kommunal pensjonsordning og flere arbeidsforhold knyttet til SPK samtidig, summeres arbeidsforholdene i hver pensjonsordning.

E. Senere endringer

Så lenge arbeidstakeren er meldt inn i en pensjonsordning for flere arbeidsforhold, skal senere endringer ikke medføre melding til ny pensjonsordning.

Når en arbeidstaker slutter helt i arbeidsforholdet(ene) som er knyttet til den pensjonsordningen han er innmeldt i, eller blir alderspensjonert, skal arbeidstakeren meldes ut av denne og inn i den andre pensjonsordningen, dersom det gjenværende arbeidsforholdet tilfredsstiller minstegrensen for medlemskap. Ved overgang til uførepensjon derimot foretas ingen endring i tilknytningsforholdet, men han skal (om) registreres iht. gjenværende stillingsbetegnelse.

F. Musikkskoler

Ordningen nevnt foran skal også omfatte lærere som har arbeidsforhold med musikkskole ved siden av, og som hittil har vært omfattet av rundskriv PT-4/86 fra SPK.

G. Innskuddstrekk og innrapportering

Det er lønningsansvarlig i kommunen/fylkeskommunen som må foreta korrekt innskuddstrekk og overføring av innskudd og arbeidsgiverandel, og innrapportere lønns- og tjenesteopplysninger til pensjonsordningen. Det er vedkommende pensjonsordnings innrapporteringsregler som må følges.

Merk allikevel følgende:

  1. Stillingskode/- betegnelse og aldersgrense skal alltid følge den største av stilingene. Eksempel a) En arbeidstaker er innmeldt i SPK som lærer i 40 % stilling og skal senere meldes inn for en kommunal 60 % stilling som renholder med aldersgrense 65 år. Han vil meldeteknisk fremstå som renholder i 100 % stilling med aldersgrense 65 år. Han må mao meldes ut som lærer og inn som renholder, men forblir innmeldt i SPK. Eksempel b) Hvis han derimot hadde hatt en 60 % lærerstilling først og deretter gått inn i 40 % stilling som renholder, skulle han registreres som 100 % lærer og aldersgrense 70 år.
  2. Samlet lønn og eventuelle pensjonsgivende tillegg/ T-tillegg for alle stillingsforholdene oppgis som kronebeløp (årsbeløp). Lønnstrinn skal ikke meldes.

H. Iverksettelse

Ordningen innføres med virkning fra 1. juli 2001. Den omfater også løpende parallelle arbeidsforhold på ikrafttredelsestidspunktet. Disse skal tidligst innmeldes fra dette tidspunktet.

II. Flere arbeidsgivere og flere pensjonsordninger

Følgende kombinasjoner av arbeidsforhold følger tidligere retningslinjer:

  1. Kombinasjon av stillinger som professor/overordnet lege i statlig og kommunal/fylkeskommunal tjeneste og omvendt, hvor bistillingen følger hovedstillingens pensjonsordning, jf. rundskriv IE-2/78 fra SPK
  2. Kombinasjon av militærlege ved Forsvarets sanitet og lege ved kommunalt/fylkeskommunalt sykehus
  3. Kombinasjon av kommunal/fylkeskommunal sykepleierstillingen (f. eks i Pensjonsordningen for sykepleiere) og statlig undervisningsstilling i sykepleie.

Vedlegg: rundskriv IE-2/78 fra SPK
For Statens Pensjonskasse
For Kommunal landspensjonskasse
For De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Refert i styremøte i SPK 18.06.2001