Rutineendringer ved rapportering

Fra 1.1.2020 har det skjedd flere rutineendringer ved rapportering av lønns- og stillingsdata som du må være oppmerksom på. Noen av disse informerte vi om i i nyhetsbrev i desember 2019.

Ulønnet, hel pensjonsgivende permisjon

Endringene gjelder ansatte født i 1963 eller senere

  • Med pensjonsgivende permisjon menes permisjon i henhold til permisjonsavtalen.
    For medlemmer i hel ulønnet, pensjonsgivende permisjon skal lønnsendringer fra 1.1.2020 og senere innrapporteres fortløpende.
  • Dersom et medlem har fått lønnsøkning under permisjon før 1.1.2020, så skal dette rapporteres med virkningsdato 1.1.2020.
  • Både endringer i lønn på grunn av sentrale lønnsforhandlinger, og individuelle/lokale lønnsforhandlinger skal rapporteres til oss.

Husk: For personer født til og med 1962 er det ingen endring, de skal rapporteres som før. 

Eksempel: Kari Nordmann, f. 1973, ble innvilget pensjonsgivende permisjon fra 1.1.2019. Som følge av de sentrale lønnsforhandlingene våren 2020, går alle med hennes type stilling opp kr. 10.000 i årslønn med virkning fra 1.4.2020. Denne lønnsøkningen skal rapporteres til SPK fra 1.4.2020.

Eksempel: Ola Nordmann, f. 1968, ble innvilget pensjonsgivende permisjon fra 1.1.2019. I de lokale lønnsforhandlingene høsten 2019 får han kr. 15.000 ekstra i årslønn med virkning fra 1.7.2019. Denne lønnsøkningen skal rapporteres til SPK med virkning fra 1.1.2020.

Variable tillegg

Endringen gjelder ansatte født i 1963 eller senere

Det er fra 1.1.2020 ikke lenger en nedre eller øvre grense for variable tillegg for ansatte født 1963 eller senere. Alle pensjonsgivende variable tillegg skal rapporteres. Variable tillegg skal fortsatt rapporteres som et estimert beløp.

Faktiske variable tillegg for 2019, uten intervallet på kr. 6 400,- til kr. 66 000,-, legges til grunn for beregnet variabelt tillegg for 2020 for ansatte født i 1963 eller senere (se eksempel)

Husk: For personer født til og med 1962 gjelder fortsatt nedre og øvre tak, fra kr. 6 400,- til kr. 66 000,-. 

Eksempel: Kari Normann, f. 1973, har i 2019 et variabelt tillegg på kr. 5 800,- i året. Det har ikke blitt rapporert til SPK i 2019, da beløpet er utenfor intervallet/beløpsgrensen.
Men ved beregning av estimat for 2020 skal kr. 5 800,- legges til grunn, siden det fra 2020 ikke lenger er noen nedre eller øvre grense, og Kari fortsatt har de samme arbeidsoppgavene.

Fungering i midlertidig høyere stilling

Gjelder alle ansatte

Opplysninger om arbeidstakere som får midlertidig stilling med høyere lønn (fungering), skal rapporteres til SPK selv om stillingen er ment å vare i mindre enn to år. Husk å krysse av for fungering. Tidligere skulle dette rapporteres som fungering kun dersom den var forventet å vare i to år eller mer. Fra 1.1.2020 skal alle midlertidige stillinger med høyere lønn rapporteres som fungering, uavhengig av varighet.

Medlemsandel på to prosent

Gjelder ansatte født 1962 eller tidligere:

  • Arbeidsgiver skal trekke to prosent medlemsinnskudd av den høyere lønnen i perioder med fungering, fra første dag, uavhengig av periodens varighet.
  • Hvis det i etterkant viser seg at fungeringen varte i mindre enn to år, så skal arbeidsgiver tilbakebetale differansen mellom medlemsinnskuddet i stillingen med høyere og lavere lønn til den ansatte.

Gjelder ansatte født 1963 eller senere:

  • Arbeidsgiver skal trekke to prosent medlemsinnskudd av den høyere lønnen i perioder med fungering, fra første dag, uavhengig av periodens varighet.
  • Arbeidsgiver skal ikke tilbakebetale medlemsinnskudd, selv om fungeringen viser seg å vare i under to år.

Eksempel: Kari Nordmann er rådgiver, men skal vikariere som avdelingsleder når sjefen er i fødselspermisjon. Lønnen hun får i vikariatet skal rapporteres til SPK. Husk å huke av for fungering.

Krav om fem år til aldersgrensen faller bort

Gjelder alle ansatte

Fra og med 1.1.2020 er det ikke lenger krav at arbeidstakeren på ansettelsestidspunktet må kunne oppnå minst fem års samlet tjenestetid ved aldersgrensen for å bli medlem i Statens pensjonskasse. 

Overgangstilfeller: I de tilfellene der arbeidstakeren ble ansatt før 1.1.2020 og på ansettelsestidspunktet ikke oppfylte femårskravet, så ble han/hun ikke innmeldt hos oss. Dersom arbeidstakeren har fortsatt å arbeide i en medlemspliktig stilling etter 1.1.2020, så skal han innmeldes som medlem hos oss fra 1.1.2020.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres selv om stillingen ikke gir rett til medlemskap hos oss.