Har du fått brev fra SPK om uførereformen?

Fra 1. januar 2015 innføres det et nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor. Dette vil påvirke både deg som har uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) i dag og fremtidens uførepensjonister.

Regelverket er klart for nye uførepensjonister fra 2015. Når det gjelder deg som allerede mottar uførepensjon, trenger SPK forskrifter for å kunne omregne uførepensjonen din til ny uførepensjon.  Disse forskriftene jobber Arbeids- og sosialdepartementet med nå.

Når får du vite mer?
I oktober / november får du et nytt brev med informasjon om hvor mye du får i pensjon fra SPK fra 2015. Etter hvert som avklaringene kommer, oppdaterer vi nettstedet.

Hovedprinsippene i den nye ordningen

 • Fra brutto- til nettoordning 
  Med nye regler vil uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon være et direkte tillegg til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden (NAV), en såkalt nettoordning. Uførepensjonen fra SPK skal altså ikke lenger samordnes med folketrygdens ytelse, slik det gjøres i dagens bruttoordning. 
 • Regelverkene blir mer lik hverandre
  Folketrygdens regelverk og regelverket for uførepensjon i offentlig tjenestepensjon harmoniseres i større grad, for eksempel når det gjelder vurdering av medisinske vilkår og inntektsgrenser.
 • Enklere å kombinere pensjon og arbeid
  Du kan jobbe uten at den innvilgede uføregraden din i SPK reduseres, hvis du har mulighet for det. Hvis inntekten din øker, kan nivået på pensjonen bli lavere. Likevel vil det i de fleste tilfeller lønne seg økonomisk å jobbe. Hvis inntekten din reduseres igjen, kan uførepensjonen din øke inntil det nivået du hadde opprinnelig.  
 • Uførepensjonen skattlegges som lønn
  Derfor skal NAV og SPK utbetale en noe høyere ytelse samlet sett enn i dag for å kompensere for den økte skatten. For deg som kun har uføreytelse fra SPK, er ikke regelverket endelig avklart.
 • Uførepensjon går over til alderspensjon fra 67 år
  Uførepensjonen går over til alderspensjon fra stillingens aldersgrense, senest ved 67 år. Har du fylt 67 år, betyr det at du får alderspensjon fra 1. januar 2015.

Prosessen videre

Forslag til forskrifter, som trengs for å omregne dagens uførepensjoner, er ute på høring. Høringsfrist er satt til 23. mai. Du kan lese mer om hva departementet foreslår.

Neste steg er en lovproposisjon fra regjeringen, som skal behandles av Stortinget og sanksjoneres av Kongen i statsråd.

Les også om uføretrygd fra NAV.