Lovendring om uførepensjon i offentlig sektor

Stortinget har vedtatt ny ordning for uførepensjon i offentlig sektor. Den nye ordningen skal gjelde fra 1. januar 2015.

Uførereformen er et ledd i pensjonsreformen. I desember 2011 ble reglene for ny uføretrygd i folketrygden vedtatt, og trer i kraft fra januar 2015. Lovendringen for uførepensjon i offentlig sektor kommer både som følge av endringene i folketrygden og nytt regelverk for beskatning av uførepensjonister.

Gjelder alle
Uførereformen berører alle som har uførepensjon i dag, både i folketrygden, offentlig og privat sektor. I tillegg vil alle som søker om uføretrygd eller uførepensjon etter årsskiftet, få ytelsen beregnet etter nytt regelverk.

Kan ikke omregne pensjonen ennå
Det detaljerte regelverket og forskriftene som trengs for å omregne uførepensjonen til dagens uførepensjonister i SPK, er ikke klart foreløpig. Derfor kan ikke SPK gi mer konkret informasjon til hver enkelt ennå. Hver uførepensjonist får brev med konkret informasjon i løpet av høsten 2014.

De viktigste endringene

 • Fra bruttorodning til påslagsmodell
  Med nye regler vil uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon være et tillegg til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, en såkalt påslagsmodell. Ved beregning av uførepensjonen skal det tas hensyn til hvor stor del av inntekstevnen som er tapt, og medlemmets opptjeningstid. 
 • Nye skatteregler
  Nye skatteregler sier at uføreytelser skal skattlegges som lønnsinntekt. Det betyr en skatteskjerpelse i forhold til dagens ordning. 
 • Enklere regler for pensjon og inntekt
  Uføregraden i SPK blir ikke redusert hvis man jobber ved siden av å motta uførepensjon. Selve uførepensjonen kan bli redusert når inntekten øker. Dersom uførepensjonisten ikke lenger makter å jobbe, vil han/hun igjen få utbetalt full uførepensjon i henhold til uføregraden som først ble fastsatt.
 • Mer harmonisering
  Lovendringen innebærer også at folketrygdens regelverk og offentlig tjenestepensjon harmoniseres i større grad, for eksempel når det gjelder vurdering av medisinske vilkår og inntektsgrenser.