Tar Riksrevisjonens funn på alvor

Riksrevisjonen har i dag pekt på rutiner de mener Statens pensjonskasse bør justere i behandlingen av erstatningssaker fra veteraner. Vi tar Riksrevisjonens funn på alvor, og har allerede gjort flere konkrete endringer for å unngå unødige forsinkelser i behandlingen av sakene.

Riksrevisjonen (RR) la 12. juni frem sin rapport om ivaretakelsen av veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner. De har blant annet sett på om erstatningssaker knyttet til psykiske skader blir behandlet uten ugrunnet opphold.

De fleste saker behandles uten ugrunnet opphold

Til sammen har Statens pensjonskasse behandlet 520 saker og betalt ut 850 millioner kroner i erstatning siden ordningen ble innført. Dette er langt flere saker og langt større beløp enn man antok da ordningen ble innført.

De aller fleste sakene har vi behandlet fortløpende og uten unødig opphold.

Stortinget har gitt to ulike regelverk for erstatning. Regelverket for erstatning på inntil 35 G ble innført i 2010, og stiller lempeligere krav til bevis enn i ordinære erstatningssaker. Regelverket for erstatning inntil 65 G kom to år senere, og stiller strengere krav til bevis og årsakssammenheng – men her var det i starten stort tolkningsrom.

Behandling av søknader til kompensasjonsordningen er derfor – som RR også sier – kompleks, og det vil alltid ta noe tid å behandle disse sakene. Men RR har også pekt på at saksbehandlingen har tatt for lang tid i noen av de undersøkte sakene, og kommer med konstruktive innspill til nye tiltak.

- Vi er klar over at de som søker erstatning for psykiske senskader er i en vanskelig situasjon, og tar det på stort alvor. Vårt mål er at vi alltid, og så raskt som mulig, skal komme fram til en riktig og rettferdig erstatning. De skadelidte skal få det de har rett til etter regelverket – verken mer eller mindre. Det klarer vi i de aller fleste tilfeller. Jeg er derfor fornøyd med at vi allerede har innført endringer på områdene RR peker på, slik at enda flere saker vil bli behandlet uten forsinkelser, juridisk direktør Rune H. Kristoffersen i Statens pensjonskasse.

Har endret rutiner

Statens pensjonskasse har allerede gjennomført flere konkrete endringer for å hindre at behandlingen tar unødig lang tid:

  • Vi setter klare frister, og vi purrer raskere og oftere på manglende dokumentasjon fra helsevesen og andre etater. 
  • Vi har innført en intern frist som gjør at alle saker skal være ferdigbehandlet innen 4 uker etter at vi har fått nødvendig dokumentasjon utenfra.

Vi skal også i gang med å utvikle et nytt saksbehandlingssystem som er tilpasset det høye antallet saker. Det vil gjøre det enklere å følge opp saksbehandlingen og dermed hindre at saker blir liggende unødig lenge.