Flere deltids­ansatte kan bli medlem

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og to andre pensjonsordninger.

Hvis lovendringen vedtas av Stortinget, betyr det at minstegrensen for medlemskap i Statens pensjonskasse blir redusert til 20 prosent av full stilling. I dag er kravet for å bli medlem at man jobber minst 14 timer pr. uke (tilsvarer omtrent 37 prosent av full stilling).

Endringen er foreslått gjennomført fra 1. januar 2016.

Medlemskap i SPK kan gi rett til alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon. Medlemmer har også anledning til å søke om lån i boliglånsordningen SPK administrerer. Les mer om medlemskap i Statens pensjonskasse

Flere kan få medlemskap

- De private pensjonsordningene har en minstegrense på 20 prosent, og jeg mener det er riktig å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene til samme nivå. Det vil bidra til at deltidsansatte i større grad enn i dag får mulighet til å tjene opp pensjonsrettigheter. Samtidig avveier den foreslåtte grensen på en god måte hensynet om å begrense antallet tilfeller der deltidsansatte i svært små stillinger betaler premieinnskudd uten å få utbetalt pensjon senere» sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i regjeringens pressemelding da lovforslaget ble sendt ut.

Hvem vil bli berørt?

Hvis endringen blir vedtatt i Stortinget vil du bli meldt inn i pensjonsordningen dersom du

  • etter at endringen er innført arbeider i en stillingsstørrelse som er mer enn 20 prosent. (Hvis du fra før arbeider mer enn 37 prosent er du allerede medlem, og vil ikke merke noen endring.)

Hvem berøres ikke?

En lovendring vil sannsynligvis ikke få tilbakevirkende kraft. Det betyr at endringen ikke får noen betydning for deg dersom du

  • allerede mottar pensjon 
  • allerede arbeider mer enn 37 prosent i en stilling som gir rett til medlemskap (da er du allerede medlem)

Endringen vil kun gjelde for arbeid etter endringen.

Du trenger ikke gjøre noe

Din arbeidsgiver rapporterer fortløpende til oss om hvor mye du arbeider. Du trenger derfor ikke gjøre noe selv for å bli medlem. Hvis forslaget blir vedtatt vil nye medlemmer få informasjon fra oss der vi orienterer om hva medlemskapet betyr. Husk også at du alltid kan sjekke din opptjening og beregne fremtidige pensjon på Min side.