Minstegrense for rett til medlemskap endret

Stortinget har vedtatt å redusere minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Endringen trer i kraft fra 1. april 2016. Det betyr at du vil bli medlem fra denne datoen dersom du arbeider i minimum 20 prosent stilling hos en arbeidsgiver tilknyttet SPK.

Frem til 31. mars 2016 er kravet for å bli medlem at man jobber minst 14 timer pr. uke (tilsvarer omtrent 37 prosent av full stilling). For pedagogisk personale er minstegrensen 35 prosent frem til 1. april. Jobber du mer enn dette, er du allerede medlem og vil ikke få noen endring. Stortinget har også vedtatt retten til medlemskap i SPK dersom du arbeider i flere stillinger som samlet er større enn minstegrensen, forutsatt at stillingene tilhører samme pensjonsordning.

Hva betyr endringen?

Arbeidsgiveren din vil automatisk trekke to prosent av lønnen din i pensjonsinnskudd. Et medlemskap i SPK kan gi deg rett til alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon. Du har også anledning til å søke om lån i SPK.

Mottar du allerede pensjon?

Lovendringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at den ikke får noen betydning for deg dersom du allerede mottar pensjon. Endringen vil kun gjelde for arbeid som utføres etter 1. april 2016.