Rapport om ny offentlig tjeneste­pensjon

- Et viktig steg

En ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger, er nå utredet og offentliggjort.

Rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene i arbeidslivet skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlig ansatte som er født i 1954 og senere.  Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde utredningen 17. desember 2015.

SPK: Bærekraftig forslag

Statens pensjonskasse har tidligere påpekt at dagens regelverk for offentlig tjenestepensjon ikke er bærekraftig i det lange løp. Årsaken er at regelverket ikke er tilpasset reformen i folketrygden fra 2011. Endres ikke tjenestepensjonsregelverket, ville yngre arbeidstakere på sikt oppleve at ytelsene fra tjenestepensjonsordningen ble til dels kraftig svekket.

– Rapporten som nå ligger på bordet, bygger på prinsipper som ivaretar den bærekraften vi har etterlyst, sier administrerende direktør Finn Melbø i SPK.

Han trekker i den sammenheng frem to sentrale premiss i utredningen:

  • At samtlige tjenesteår heretter skal telle med i pensjonsgrunnlaget, slik som det også gjør i den nye folketrygden.
  • At tjenestepensjonen blir et påslag på folketrygden, og ikke samordnes som i dag.

– Et viktig steg

Departementet legger opp til at rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlig ansatte. Dette innebærer at arbeidsgruppen ikke presenterer et konkret forslag til nye pensjonsordninger for offentlig ansatte, men i stedet beskriver et mulighetsrom som en ny ordning kan utformes innenfor.

– Dette er et viktig steg – og et steg i riktig retning. Nå avventer vi den videre behandlingen, og ser fram til at regjeringen sammen med partene i arbeidslivet blir enige om et endelig regelverk. Så skal vi sørge for at medlemmene som omfattes, får beregnet pensjonen sin etter de nye reglene, sier Melbø.

Hva betyr dette for deg?

Er du født i 1953 eller tidligere får endringene ingen betydning. Er du født i 1954 eller senere, vil du omfattes av de nye reglene som nå altså skal utarbeides. 

Inntil nytt regelverk er på plass, kan ikke Statens pensjonskasse si noe mer konkret om effekten for den enkelte.