Utreder ny offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) skal utarbeide en rapport om nye tjenestepensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsregler fra dagens ordninger.

Siste: Rapporten, som skal være ferdig i løpet av desember 2015, skal danne grunnlag for arbeidet med å finne nye pensjonsløsninger for offentlig ansatte som er født i 1954 og senere.

Underveis i arbeidet vil partene i arbeidslivet få mulighet til å gi innspill til temaer som bør omtales. De vil også få anledning til å kommentere utkast til rapporten.

Hva betyr dette for deg?

Er du født i 1953 eller tidligere får endringene ingen betydning. Er du født i 1954 eller senere vil du omfattes av de nye reglene som nå altså skal utarbeides.

Inntil nytt regelverk er på plass, kan ikke Statens pensjonskasse si noe mer konkret om effekten for den enkelte.