Innstramming ved bytte til stilling med særalders­grense

Ved overgang til ny stilling med lavere aldersgrense for pensjon, må du nå ha minst tre års tjenestetid i den nye stillingen før du får rett til alderspensjon fra den nye, lavere aldersgrensen.

Med virkning fra 17. juni 2016 ble lov om Statens pensjonskasse endret. Medlemmer av Statens pensjonskasse må nå ha minst tre års tjenestetid i ny stilling med lavere aldersgrense, for å ha rett til alderspensjon fra den nye stillingen med lavere aldersgrense. Inntil medlemmet har oppfylt kravet om minste tjenestetid, legges den tidligere stillingens aldersgrense til grunn for retten til alderspensjon.

Endringene i loven trer i kraft umiddelbart.