Årsrapport 2016

Pensjonsformidling i en digital tid

Aldri har så mange – så unge mennesker – vært så opptatt av hva de får å leve av når arbeidslivet tar slutt. Vi som leverer offentlig tjenestepensjon har problemer med å gi tilfredsstillende svar. I årsrapporten vår forklarer vi hvorfor.

Statens pensjonskasse er landets største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi administrerer pensjonsrettigheter til over én million nordmenn – som til sammen har opptjente pensjonsrettigheter til en verdi av 509 milliarder kroner. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og årsrapporten viser hvordan vi håndterte dette oppdraget i året som gikk.

En viktig del av dette ansvaret er å gi god og lett tilgjengelig informasjon. I kapittel 5 (Vurdering av framtidsutsikter) tar vi opp dilemmaer som oppstår når kompliserte pensjonsregelverk skal formidles til generasjoner som er vant til at det meste ordnes på nettet med et vipps.

I årsrapporten er vi også opptatt av digitalisering og automatisering – som er viktige virkemidler for å få til en mest mulig kostnadseffektiv drift. Men som aldri må være noe mål i seg selv.   

Ny offentlig tjenestepensjon

Den store pensjonsreformen som startet med endringer i folketrygden, og endringer i offentlig tjenestepensjon for alle som er født før 1954, er fremdeles ikke sluttført. Årsrapporten for 2016 inneholder lite om den nye offentlige tjenestepensjonen for 1954-kullet og yngre. Ganske enkelt fordi det ikke er besluttet hvordan regelverket skal utformes.

Leders beretning

I kapittel 1 (Leders beretning) gir administrerende direktør Finn Melbø sin egen vurdering av driften i Statens pensjonskasse i året som gikk. Han tar utgangspunkt samfunnsoppdraget vårt, og redegjør for hva vi har gjort for å sikre trygghet og gode leveranser – både til kunder og medlemmer.

Håper du finner nyttig lesning!