Nye samordnings­regler for offentlig tjeneste­pensjon

Regjeringen har lagt fram forslag til regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med folketrygden for de som er født i 1954 og senere.

I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden.

Ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 og senere

De nye samordningsreglene er en del av arbeidet med å tilpasse dagens offentlige tjenestepensjon til pensjonsreformen i 2011. Samordningsregelverket som beskrives her, må ikke forveksles med regelverket for ny offentlig tjenestepensjon, som også er i endring – men som ikke er like avklart.

I 2019 forhandlet regjeringen og partene i arbeidslivet fram en avtale om en helt ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 og senere. Avtalen beskriver en tjenestepensjon som beregnes uavhengig av folketrygden, uten samordning. Videre beskriver avtalen hvordan ny tjenestepensjon skal fases inn. Avtalen beskriver også utfasing av individuell garanti for årskullene 1959-1962. 

I avtalen slås det fast at den nye offentlige tjenestepensjonen ikke skal samordnes med folketrygden. For de som har en opptjening i dagens offentlige tjenestepensjon, vil dagens samordningsregler gjelde for denne delen.

De som er født mellom 1954 og 1962, tjener opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler, mens de som er født i 1963 og senere tjener opp alderspensjon i folketrygden  utelukkende basert på nye opptjeningsregler.

Nye samordningsregler er altså nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for deg som har offentlig tjenestepensjon, og som er født i 1954 eller senere.

Hva innebærer forslaget til nye samordningsregler?

  • Offentlig tjenestepensjon skal tidligst samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år.
  • Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres, tidligst fra 67 år.
  • 2 prosent av pensjonsbeholdningen holdes utenfor samordningen
  • Det legges på et kronebeløp på 2,5 G etter samordning som levealderjusteres. Kronebeløpet justeres for tjenestetid.
  • Regelverket får full effekt for alle som er født 1963 eller senere. For årskullene 1954 – 1962 vil effekten gradvis fases inn. 

Hvorfor samordnes pensjonen?  

Dagens offentlige tjenestepensjon er en ytelsesbasert bruttoordning. Det betyr at nivået på pensjonen er avtalt på forhånd. Forenklet sagt, utgjør offentlig tjenestepensjon 66 prosent av sluttlønn i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon før levealdersjustering, dersom du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen.

I praksis skjer samordningen ved at pensjon fra folketrygden betales fullt ut, mens tjenestepensjonen reduseres

Gamle og nye samordningsregler for deg som er født 1954 -1962

Er du født mellom 1954 og 1962 vil du ha opptjening i folketrygden etter både gammel- og ny opptjeningsmodell. Det betyr at når pensjon fra Statens pensjonskasse samordnes med pensjon fra folketrygden, skal det gjøres med en kombinasjon av gamle og nye regler.

Hva skjer videre?

Forslaget til nye samordningsregler skal nå behandles av Stortinget. De første som blir omfattet av de nye samordningsreglene er født i 1954 og fyller 67 år i 2021.