Regulering av grunnbeløpet frå 1. mai 2019

Grunnbeløpet i folketrygda aukar frå 96 883 til 99 858 kroner frå 1. mai 2019. Dette er ein auke på 2 975 kroner, som svarar til 3,07 prosent.

Regjeringa og organisasjonane har drøfta talgrunnlaget for årets regulering av folketrygdas grunnbeløp og pensjonar frå 1. mai 2019.

Du som har uførepensjon eller etterlatnepensjon før fylte 67 år, får ein auke i pensjonen på 3,07 prosent.

Pensjonsreguleringa blir lågare for deg som mottek alderspensjon, AFP eller særalderspensjon fordi det blir trekt 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringa. Du vil få ein auke i pensjonen på 2,30 prosent. Dette gjeld også deg som har etterlatnepensjon etter fylte 67 år.

I juli vil Statens pensjonskasse ha rekna om dei aller fleste pensjonane i samsvar med det nye grunnbeløpet. Samtidig vil etterbetalinga for mai og juni vere klar. Dei pensjonane som ikkje er rekna om i juli måned, blir behandla fortløpande - og etterbetalinga gjeld frå mai måned.