Nytt grunnbeløp og pensjonsregulering 2020

Årets trygdeoppgjør er klart. Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er 101 351 kroner fra 1. mai 2020. Alderspensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) øker med 0,74 prosent med virkning fra 1. mai.

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020. Dette er en økning på 1,5 prosent.  

Les pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet om trygdeoppgjøret 2020

Pensjonene justeres med virkning fra 1.  mai

Trygdeoppgjøret og fastsettelse av grunnbeløpet skjer normalt på våren før 1. mai, men i år bestemte regjeringen seg for å utsette oppgjøret til høsten.

Dette får imidlertid ikke betydning for deg som pensjonsmottaker, fordi nytt grunnbeløp gjelder fra 1. mai og pensjonen blir justert fra denne datoen.

SPK vil regne om pensjonene i løpet av de neste ukene, og de fleste vil få utbetalt justert pensjon og etterbetaling i løpet av oktober. 

Slik øker pensjonen

Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 1,5 prosent fra 1. mai 2020.

Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 0,74 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.

Se oversikt over hvordan pensjoner blir regulert

Endring i grunnbeløpet vil i noen tilfeller føre til at SPK må beregne pensjon på nytt for medlemmer som har gått av med hel eller delvis pensjon etter 30. april 2020. Medlemmene det gjelder, vil få informasjon når ny beregningen er klar.

Hva er trygdeoppgjøret?

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet i folketrygden og en rekke pensjoner blir regulert. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser. Pensjon fra SPK under opptjening og pensjon under utbetaling blir regulert hvert år, slik at de opprettholder verdien over tid.

Fastsettelse av ny G skjer normalt på våren før 1. mai, og reguleringen skjer med virkning fra 1. mai hvert år.