Nytt om offentlig tjenestepensjon i 2021

Det er noen endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon som trer i kraft 2021.

Tjenestepensjonsordningen for offentlige ansatte er et sett med rettigheter som er forhandlet frem gjennom flere år, og noen ganger skjer det endringer. Bakgrunnen for endringene i 2021 er at fra 1.1.2010 ble reglene for opptjening til alderspensjon i folketrygden endret. Medlemmer født mellom 1954 og 1962 får en andel av sin alderspensjon fra folketrygden beregnet etter disse reglene i en glidende overgang (se illustrasjon).

Viser overgang fra gammelt til nytt samordningsregelverk

Pensjon opptjent etter de nye reglene beregnes på en annen måte enn pensjon opptjent etter de gamle reglene. Dermed må også samordningsfradragene i tjenestepensjonen beregnes på en annen måte.

Her er en oversikt over endringene:

Nye samordningsregler for alderspensjon

Offentlig tjenestepensjon samordnes med ytelser fra folketrygden. De første som omfattes av reglene er født i 1954 og fyller 67 år i 2021. Er du født mellom 1954 og 1962 gjelder en kombinasjon av gammelt og nytt regelverk (ref. illustrasjonen). De nye samordningsreglene gjelder kun 10 prosent av tjenestepensjonen for de født i 1954, så dette vil ikke påvirke summen som blir utbetalt i alderspensjon veldig mye. For de født i 1963 og senere, gjelder bare de nye samordningsreglene som du kan lese om her.

Nye regler for ektefellepensjon for 1954-kullet og yngre

I 2021 er det nye overgangsregler for deg som mottar bruttoberegnet ektefellepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning. Ektefellepensjon skal også samordnes med alderspensjon fra folketrygden, og endringene gjelder deg som er født i 1954 eller senere.

Som nevnt over får 1954-kullet 10 prosent av alderspensjonen sin fra folketrygden beregnet etter de nye reglene. En tilsvarende andel av ektefellepensjonen fra SPK gjøres om fra bruttoberegnet til nettoberegnet fra måneden etter at du som etterlatt har fylt 67 år. Det vil si at 90 prosent av pensjonen fortsetter å være bruttoberegnet som før, mens 10 prosent blir nettoberegnet (det vil si at vi ikke beregner noen samordningsfradrag, med noen unntak). Du kan lese mer om overgangsreglene for ektefellepensjon her.