Trygdeoppgjøret og regulering av pensjoner i 2021

Årets trygdeoppgjør er klart. Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er 106 399 kroner fra 1. mai 2021. Alderspensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) øker med 4,99 prosent med virkning fra 1. mai.

Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser.

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 101 351 kroner til 106 399 kroner med virkning fra 1. mai 2021. Dette er en økning på 4,98 prosent.  

Les om trygdeoppgjøret på regjeringen.no

Slik øker pensjonene fra SPK

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 4,99 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,98 prosent fra 1. mai 2021.

Pensjonene justeres med virkning fra 1.  mai

Vi vil regne om pensjonene i løpet av de neste ukene, og de fleste vil få utbetalt justert pensjon og etterbetaling i løpet av juli 2021.

Ny prinsipper for å regulere pensjoner på

Stortinget har vedtatt nye prinsipper for regulering av alderspensjon. Nytt i 2021 er at alderspensjon reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i samfunnet. Tidligere var det bare lønnsvekst som ble lagt til grunn med en fast fratrekksfaktor på 0,75 prosent. I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal gis en kompensasjon som om disse nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020. Her beskriver vi endringene i reguleringsprinsippene

Disse prinsippene gjelder for alderspensjon og AFP fra Statens pensjonskasse, samt etterlattepensjon dersom du er 67 år eller eldre.

Hva er trygdeoppgjøret?

Trygdeoppgjøret styrer hvordan grunnbeløpet i folketrygden og en rekke pensjoner blir regulert. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser. Pensjon fra SPK under opptjening og pensjon under utbetaling blir regulert hvert år, slik at de opprettholder verdien over tid.