Vi klager på gebyr fra Datatilsynet

Statens pensjonskasse klager på Datatilsynets vedtak om overtredelsesgebyr, da vi er uenig i vedtaket og begrunnelsen for det.

24. november 2021 ila Datatilsynet oss et overtredelsesgebyr på 1 million kroner for en feil vi varslet dem om i 2019. Etter en grundig gjennomgang av Datatilsynets konklusjon, valgte SPK den 14. desember å klage på vedtaket.

Feil fakta og uriktig lovanvendelse

Vi varslet selv Datatilsynet da vi i 2019 oppdaget at vi hadde mottatt og oppbevart flere inntektsopplysninger fra Skatteetaten enn vi trengte i årene 2016–2018. Opplysningene ble innhentet i forbindelse med årlig etteroppgjør for uførepensjonister.

Etter vår vurdering har Datatilsynet på sentrale punkter lagt feil fakta og rettsanvendelse til grunn, noe vi mener bør ha konsekvenser for gebyret som er gitt. I utmålingen av gebyret kom Datatilsynet frem til at 44 000 uførepensjonister ble berørt av avviket. Dette er feil – det er kun registrert overskuddsinformasjon for 24 000 pensjonister.

Datatilsynet har videre konkludert med at avviket varte i over tre år, men vi mener avviket for årene 2016 og 2017 varte i til sammen ett år og tre måneder, mens det for 2018 varte i ett år. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Vi mener at saker som har oppstått før dette tidspunktet bør vurderes etter reglene i den tidligere personopplysningsloven.

Opplysninger godt sikret i systemene våre

I utmåling av overtredelsesgebyret trekker Datatilsynet frem at ulovlig bruk av innsamlede opplysninger kan være skadelig for tilliten til det offentlige. Det er selvsagt vi i SPK helt enig i.

Samtidig mener vi at Datatilsynet også må vektlegge at inntektsopplysningene har vært godt sikret i systemene våre, at informasjonen ikke har kommet på avveie eller er brukt til noe, og er slettet fra våre systemer i 2019. I dag mottar og lagrer vi kun de inntektsopplysningene vi trenger.

Deling av data gjør det enklere for borgerne

Ved å hente informasjon direkte fra Skatteetaten har vi gjort det enklere for uførepensjonister å dokumentere inntekten sin. Informasjonshentingen har sikret at uføre har fått riktig årlig pensjon, og den har minimalisert manuell behandling og innsyn internt i SPK. Dette er med andre ord helt i tråd med samfunnets mål om å bruke og dele data, sånn at borgerne skal slippe å gjenta informasjon om seg selv som det offentlige allerede vet.