Kapittel 3.1: Årets aktiviteter og resultater – Samlet vurdering

Samlet vurdering av aktiviteter, resultater og ressursbruk

2019 har vært et meget godt år for SPK både på daglig drift og gjennomføring av reformer. Samtidig som pensjonsprogrammet Pro 25 er i henhold til plan, leverer vi rekordhøy kvalitet på pensjonsutbetalinger. Enn så lenge har vi også opprettholdt effektiv drift i en tid med reformer.

Samlet vurdering av aktiviteter resultater og ressursbruk

Fokus og aktiviteter

Vår hovedoppgave i 2019 har vært å sørge for stabil og effektiv daglig drift, samtidig med god gjennomføring av reformer. Dette er en krevende  balansegang, som tydelig reflekteres i den løpenede risikovurderingen gjennom året.

Mens reformarbeidet naturlig nok medfører usikkerhet på regelverksavklaringer, kompleksitet i løsning og avhengigheter til andre, har vi samtidig stått overfor utfordringer med å gi medlemmer og medlemsvirksomheter tilfredstillende informasjon om nytt regelverk.

I tillegg har det vært krevende å sikre tilgang på tilstrekkelig og riktige ressurser til reformarbeidet. Gjennom tett oppfølging og løpende tiltak, har SPKs totale risikobilde likevel holdt seg stabilt gjennom året. 

Utover gjennomføring av pensjonsreformene og modernisert premiemodell, har også kommune- og samferdselsreformene, samt uventet stor økning i låneetterspørselen, vært sterke drivere for SPKs aktviteter i 2019. Dessuten har vi videreført og forsterket vår innsats for å sikre at vi etterlever regelverket på personvern.

For å oppnå best mulig gevinst av reformarbeidet, og samtidig sikre gode leveranser på både kort og lang sikt gjennom reformperioden, har SPK videre etablert en ny virksomhetsstrategi for perioden 2019-2023. I tillegg til målet om effektiv drift i en tid med reformer, støtter strategien opp om Regjeringens mål på digitalisering og styrket brukerorientering. I tillegg til reformarbeidet, er vi allerede i gang med en rekke tiltak som vil gjøre det «enkelt for brukerne».

Resultater og ressursbruk

I SPKs tildelingsbrev for 2019 er det fastsatt følgende mål- og resultatkrav:

 1. Utbetale rett ytelse til rett tid
 2. Fastsette og kreve inn rett premie til rett tid
 3. Sørge for at tjenester og informasjon er tilpasset medlemsvirksomhetenes og medlemmenes behov
 4. Sørge for effektiv drift
 5. Sørge for god gjennomføring av reformer

SPK innfrir i stort alle mål- og resultatkrav med hensyn til å utbetale rett ytelse til rett tid. Unntaket er lån, der uventet stor søknadsinngang medførte noe lengre behandlingstid. På den annen side viste kvaliteten på våre pensjonsutbetalinger i 2019 et rekordhøyt resultat på hele 98,8 %. 

Vi nådde også målet om å fastsette og kreve inn rett premie til rett tid. SPK innfridde leveransekravene både for beregnet premie og rettidig faktura.

Løpende informasjons- og betjeningstiltak gjennom året har videre gitt god effekt. Som resultat viser brukerundersøkelsene i 2019 positiv utvikling for både medlemsvirksomheter og medlemmer. Med en tilfredshet på 86 % for medlemsvirksomheter og 83 % for medlemmer, innfrir vi målet på 80 % med god margin.

SPK - kort oppsumert

 • Antall medlemmer har øket med +1,0 % til 1 097 000
 • Antall pensjonister har økt med 2,7% til 299 000
 • Antall yrkesaktive medlemmer har gått ned med -2,0% til 297 000
 • Opptjente pensjonsrettigheter har økt med 3,6% til 570 mrd.
 • Utbetalte pensjoner har økt med 4,3% til 29,1 mrd. 
 • Premieinntekter har økt med 5,2% til 24,5 mrd. 
 • Sum utlån har økt med 7,1% til 45,7 mrd. 
 • Erstatninger personskade har gått ned med -13,4% til 0,3 mrd.
 • Årsresultat har gått ned med -25,7% til 78.9 mill. 
 • Adm. kostnad i % av pensjonsrettigheter er uendret på 0,09% 

Når det gjelder god gjennomføring av reformer, har pensjonsprogrammet Pro 25 levert i henhold til plan. Den videre gjennomføringsplanen er også kvalitetssikret som forutsatt i tildelingsbrevet. Per utgangen av 2019 har SPK god kontroll på de nødvendige tilpasningene knyttet til innføring av reformen, og programmet er i hovedsak i rute til å nå de kritiske milepælene høsten 2020.

Arbeidet med modernisert premiesystem, den såkalte «ansvarsreformen», har også vist god fremdrift i 2019. Gjennom god dialog med ASD, har dette gitt et godt grunnlag for å ta nødvendige beslutninger, slik at vi kan begynne implementering innen 2021.

Som forventet viser resultatene i 2019 at det er krevende å sikre effektiv drift i en tid med reformer. Den årlige produktivitetsveksten på 6 % i perioden fra 2012-2017 har derfor stoppet opp. Gjennom målrettede tiltak er kostnadsvekst som følge av reformarbeidet så langt begrenset, og enn så lenge opprettholder SPK kostnadseffektiviteten i daglig drift.

I 2019 leverte SPK et samlet resultat på 78,9 millioner kroner, som er 27,3 millioner kroner svakere enn i 2018. Resultatutviklingen skyldes i stort en nedjustering av prisene for forvaltning av pensjoner, samt en kostnadsøkning som følge av økte volum og arbeidet med reformer. Prisreduksjonene er et resultat av den gode produktivitetsutviklingen i perioden 2012-2017.

For øvrig viser årsregnskapet for 2019 at SPK oppnådde kravet til kontant driftsresultat på 17,4 millioner kroner
inklusiv avsetninger til investeringsformål på 55,6 millioner kroner. Det er videre avsatt 8,5 millioner kroner til reguleringsfond og trukket 2,6 millioner kroner fra annen virksomhetskapital.

Alt i alt innfrir SPK dermed alle vesentlige mål- og leveransekrav i tildelingsbrevet for 2019.

Last ned hele kapittel 3