Kapittel 3.3.2

Redegjørelse for personskade

Totalt saksvolum var i stort stabilt på personskade i 2019, og alle mål- og leveransekrav er innfridd.

Fokus og utfordringer

I de tilfeller der det tas ut stevning mot staten ved SPK i personskadesaker, håndterer SPK flere av sakene på vegne av Regjeringsadvokaten. Som følge av en økning i slike saker i 2019, har vi i løpet av året opplevd utfordringer med å sikre tilstrekkelig saksbehandlingskapasitet på personskade. Permisjoner og rekrutteringsprosesser som har trukket ut i tid, har forsterket problemstillingen.

I tråd med SPKs ambisjon om økt brukerorientering, har det også vært et mål å få økt innsikt i medlemmenes tilfredshet med våre tjenester og informasjon innenfor personskade.

MÅL 1: Ytelse til rett tid

I 2019 utbetalte SPK totalt 285 millioner kroner i erstatninger, en reduksjon på 13 % fra 2018. Utbetalingene fordelte seg med 153 millioner kroner på gruppeliv (53 %), 46 millioner kroner på yrkesskade (16 %) og 79 millioner kroner på erstatninger til Forsvaret (28 %).

Utvikling i erstatningsutbetalinger
Figur: Utvikling i erstatningsutbetalinger

Når det gjelder gruppeliv og yrkesskade, betalte SPKs kunder samtidig inn totalt 215 millioner kroner i premie i 2019. En reduksjon på 18 millioner kroner fra 2018, tilsvarende 8,7 %.

Siden utbetalte erstatninger i 2019 var på 199 millioner kroner, ble det dermed innbetalt 16 millioner kroner mer i premie på yrkesskade og gruppeliv, enn det ble utbetalt i erstatninger. I 2018 var forholdet motsatt. Da var erstatningene 23 millioner høyere enn premieinnbetalingene.

I tråd med utviklingen i utbetalte erstatninger, var det en nedgang i antall innmeldte personskadesaker på omtrent 8 % i 2019. Utviklingen over flere år viser at antall nye yrkesskade- og gruppelivssaker holder seg relativt stabilt, mens erstatningssaker for Forsvaret viser en jevn nedgang som følge av at kompensasjonsordningen for veteraner fra internasjonale operasjoner nå har vært i kraft i ni år.

 

Se figur: Utvikling i antall innmeldte saker
Figur: Utvikling i antall innmeldte saker

Aktiviteter

For å sikre tilstrekkelig kapasitet til å kunne håndtere stevninger for Regjeringsadvokaten, i tillegg til den løpende saksbehandlingen på personskade, har hovedaktiviteten i 2019 vært rekruttering. Videre har vi gjennomført tiltak for å bedre fordelingen av saker mellom medarbeiderne.

Resultater

Med en resultatoppnåelse på 99,6 %, innfridde vi målet om å utbetale alle gruppelivssaker innen syv virkedager. Tilsvarende ble målet om å utbetale 85 % av alle yrkesskadesaker innen fire uker innfridd, der resultatet på 83 % utgjør en resultatoppnåelse 97,6 %.

MÅL 2: Tjenester og informasjon tilpasset medlemmers behov

Avgjørelsene vi treffer i erstatningssaker skal være riktige og rettferdige, og saksbehandlingen skal skje uten ugrunnet opphold. En personskadesak krever som oftest omfattende dokumentasjon og vurdering av medisinske konsekvenser, og tar tid. Det kan derfor være utfordrende å innfri den skadelidtes forventninger til både behandlingstid og erstatningsnivå.

For å få økt brukerinnsikt på personskade, har vi i løpet av 2019 startet opp med tilfredshetsmålinger tilsvarende målingene vi foretar på pensjon og lån. For å skaffe oss ytterligere innsikt, har vi gjennomført dybdeintervjuer med enkelte utvalgte medlemmer. I tillegg har vi gjennomført konkrete forbedringstiltak når det gjelder kommunikasjon både via kundesenteret og per brev.

Mål 4: Sørge for effektiv drift

For å sikre økt fokus på produktivitetsutvikling, ble resultatindikatorer i form av enhetskostnader etablert i løpet av 2019. For produktområder med store volum/mange enheter, som pensjon og lån, ser dette så langt ut til å fungere godt.

For personskade derimot, utgjør produksjonsvolumet i form av antall forsikringsvedtak, et relativt lite antall enheter. Enhetskostnaden på personskade, slik den er definert i dag, blir derfor ekstremt følsom for endringer i både antall enheter og kostnadsfordelinger fra for eksempel kundebetjening og IT. SPK trenger derfor lenger tid til evaluering og justering av enhetskostnaden på personskade før indikatoren kan brukes i den løpende produktivitetsoppfølgingen.

Sett i lys av at antall stevningssaker vi håndterer for Regjeringsadvokaten gikk opp i 2019, mens antall personskadesaker gikk noe ned, er trolig det totale saksvolumet på personskade tilnærmet konstant i forhold til 2018. Kostnader som kan relateres direkte til håndtering av personskadesaker, som for eksempel personalkostnader, er også uendret fra 2018. Dette indikerer en stabil produktivitet på området.

Last ned hele kapittelet