Kapittel 3.6

Redegjørelse for innsatsfaktorer

I de tidligere delkapitlene har vi redegjort for leveransene våre - hva vi har gjort og hva vi har oppnådd. I dette delkapittelet belyser vi innsatsfaktorene som har vært fundamentet for alle våre leveranser.

Mennesker og organisasjon

Våre medarbeidere er en av de viktigste innsatsfaktorene i SPK. Midt i en tid med reformer, opplever vi et arbeidsmarked der det er krevende å sikre tilstrekkelig og riktige ressurser. Gjennom målrettet og strukturert arbeid har vi på tross av dette innhentet mange dyktige medarbeidere, slik at vår ressurssituasjon var tilfredstillende ved årets slutt.

SPK har som mål å være en attraktiv, spennende og god arbeidsplass. Gjennom medarbeidere som skaper takhøyde og rom for nye tanker, ønsker vi å legge til rette for et støttende arbeidsmiljø. Verdiene våre skal videre bidra til å gi oss det handlingsrommet vi trenger for å få brukt vår komperanse og utvikle oss videre.

I 2019 hadde vi en total arbeidsstyrke på tilnærmet 442 årsverk, hvorav 389 avtalte årsverk i fast stilling og 53 innleide konsulenter.

Enkelt for brukerne - figur

Fokus og utfordringer

Behovet for riktig og nødvendig kompetanse er kritisk for at vi både skal kunne levere god daglig drift og gjennomføre reformer. I 2019 har vi samtidig opplevd et svært stramt arbeidsmarked med hensyn til IT- og utviklingsressurser. For å kunne håndtere denne driftsrisikoen, har vi derfor jobbet løpende gjennom året med å sikre helhetlig og balansert ressursstyring, samt gode rekrutteringsprosesser.

Kompetansestyring og ‑ utvikling har videre vært et prioritert område, i tillegg til løpende medarbeider- og lederutvikling.

Aktiviteter

I lys av driftsrisikoen på ressurssiden, har et av de viktigste tiltakene i 2019 vært å oppbemanne IT- og utviklingsressurser, både gjennom faste ansettelser og innleie av konsulenter. I tillegg har vi inngått rammeavtaler for å kunne bemanne utviklingsprosjektene. Videre har vi utarbeidet nye retningslinjer for ressurs- og kompetansestyring, slik at vi både kan sikre nødvendig fleksibilitet mellom utviklings- og linjeoppgaver, og optimal ressursbruk for SPK totalt.

For å sikre en jevn og løpende implementering av reformer gjennom flere mindre og raskt leverte leveranser, utviklet vi i forrige reformperiode (2008-2012) en egen måte å organisere utviklingsarbeidet på. Gjennom fokus på brukerorientering og et enda tettere samarbeid mellom IT og forretning, har vi videreutviklet denne metodikken i reformprogrammet Pro 25. Når det gjelder vår løpende medarbeider- og lederutvikling, var årets temaer fremtidens kompetanse og inspirerende ledelse. Gjennom å innføre samhandlingsverktøyet Office 360, har vi videre lagt til rette for økt samhandling og kompetansedeling, samt bedre informasjonsflyt og dokumenthåndtering.

For øvrig har SPK i løpet av året utarbeidet nytt personalreglement i tråd med den nye statsansatteloven, samt oppdatert våre varslingsrutiner og etablert en egen varslingskanal.

Resultater

I 2019 var det 397 fast ansatte i SPK, 3 flere enn i 2018. Dette tilsvarer 389 avtalte årsverk1), og 384 utførte årsverk2) i 2019.

Ser vi derimot på SPKs samlede arbeidsstyrke i 2019, var vi totalt 440, hvorav 387 var fast ansatt og 53 innleide konsulenter (omregnet til årsverk). Dette er økning på totalt 13 fra 2018, hvorav kun en er fast ansatt. Økningen skyldes naturligvis reformarbeidet, og siden oppstart i 2017 har vi hatt en økning på 31, hvorav 9 fast ansatte og 22 innleide konsulenter. Fra 2017 utgjør dette en økning i den totale arbeidsstyrken på 7,6 %.

Utvikling i total arbeidsstyrke
Se figur: Utvikling i total arbeidsstyrke

Blant våre fast ansatte har vi for øvrig en meget god kjønnsfordeling, med henholdsvis 44,6 % menn og 54,4 % kvinner. Blant lederne totalt sett var kvinneandelen hele 62 %, mens det i toppledelsen var 45 % kvinner og 55 % menn. Videre har 16% av våre ansatte innvandrerbakgrunn.

SPK gjenomfører medarbeiderundersøkelser annethvert år. På en skala fra 1-5 viste siste undersøkelse i 2018 en samlet tilfredshet på 4,04. Dette er vi godt fornøyd med, og det er ingenting som tyder på at denne tilfredsheten har gått ned i 2019. Dette understøttes av en relativt lav turnover av medarbeidere på 7,5 % i 2019.

a) Utvikling i medarbeidertilfredshet
Se figurene a) Utvikling i medarbeidertilfredshet og 

b) Utvikling i turnover og legemeldt sykefravær
b) Utvikling turnover og sykefravær

Det legemeldte sykefraværet derimot, viset en svak negativ utvikling med en økning på 0,4 % til 3,7 % i 2019. Dette er høyere enn vår målsetting, og vi fortsetter derfor vårt løpende arbeid med å få ned sykefraværet. Blant annet gir HR-avdelingen tett lederstøtte og gjennomfører møter i avdelingene med høyt sykefravær. Temaet for disse møtene er hvordan vi kan jobbe for å øke nærværet på jobb.

Informasjonsteknologi – drift og utvikling

Opp mot 70% av vår daglige saksbehandling skjer automatisert ved hjelp av informasjonsteknologi. Stabile og effektive IT-løsninger er derfor en forutsetning for at SPK skal kunne sikre kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet. I 2019 har vi hatt god driftsstabilitet og tilgjengelighet på våre IT-tjenester, og året har forløpt uten kritiske hendelser.

Gjennom IT-løsninger som er tilgjengelige, sikre og fremtidsrettede, er det vårt mål å tilrettelegge for tjenesteleveranser med høy grad av automatisering og selvbetjening. I tillegg til moderne teknologi, har vi stort fokus på brukervennlighet i våre løsninger.

Fokus og utfordringer

IT er en sentral bidragsyter i arbeidet med gjennomføring av reformer. Som i SPK for øvrig, har derfor reformarbeid vært hovedfokus i 2019.

Som det fremgår foran, har vi blitt rammet av presset i IT-markedet. Det har derfor vært krevende å få tak i gode IT-ressurser generelt, og arkitekter og UX-designere på brukervennlighet spesielt. Gjennom godt samarbeid med HR, er den umiddelbare driftsrisikoen som følge av dette redusert til et håndterbart nivå.

Aktiviteter

Bistand i reformarbeidet på nye samordningsregler og ny offentlig tjenestepensjon, har vært hovedaktiviteten på IT i 2019. Med et gjennomgående fokus på både brukervennlige, effektive og framtidsrettede løsninger, er IT sentrale deltaker i alle delprosjekter i pensjonsprogrammet.

For å styrke brukervennligheten i den nye systemløsningen, har vi i arbeidet med å bytte ut brukergrensesnittet på vårt saksbehandlingssystem, tatt i bruk nye metoder for å sette brukeren i sentrum. Læring og erfaring med disse metodene blir også brukt i andre prosjekter og i arbeidet med kontinuerlig forbedring i linjen.

Som en del av vår løpende systemforvaltning, er det i 2019 også gjort flere tekniske oppgraderinger for å sørge for at vi har sikre, effektive og moderne IT-løsninger. I år kan vi spesielt nevne oppgradering av Java og mange Javabaserte rammeverk som et større løft.

Resultater

Driftsstabilitet og tilgjengelighet for IT-tjenestene har vært god, og året har forløpt uten kritiske hendelser. Det har vært noen mindre hendelser, men disse har vært håndtert effektivt og følges opp gjennom endringer i rutiner eller teknisk løsning for å hindre at tilsvarende skjer igjen. Forvaltning av IT-systemene har også gått som normalt.

For øvrig er bistanden til reformarbeidet på plan, og ressurssituasjonen under kontroll ved utgangen av året.

Dataforvaltning og -analyse

Også i 2019 opprettholder SPK sin gode datakvalitet. Gjennom god planlegging og implementering av tiltak er vi godt rustet til å møte nye reformer.

Kunde-, medlems- og opptjeningsdata er den viktigste «råvaren» i SPKs leveranser av tjenester og informasjon. God dataforvaltning er derfor en forutsetning for god kvalitet og effektivitet i vår daglige produksjon. I tillegg utgjør disse dataene et viktig grunnlag i vårt arbeid med tjenesteog leveranseutvikling, samt styring og kontroll.

Fokus og utfordringer

Også innen dataforvaltning er 2019 preget av reformer. Her treffes vi selvfølgelig av pensjonsreformene, men også kommunereformen og nytt modernisert folkeregister har vært sterke drivere for arbeidet gjennom året.

Etterlevelse av personvernregelverket krever for øvrig tett oppfølging og løpende tiltak.

Aktiviteter

Kommunereformen berørte totalt 123 kunder og 40 500 medlemmer. For å kunne sikre disse rett pensjon og rett premie til rett tid, har vi i løpet av året gjennomført flere aktiviteter for å forbedre og kvalitetssikre datagrunnlaget. I tillegg har vi hatt tett dialog med de kundene som er berørt av reformen. I lys av nytt modernisert folkeregister, har SPK videre satt igang et arbeid for å utvikle en systemteknisk integrasjon mot det nye registeret.

Når det gjelder ny offentlige tjenestepensjon, innebærer påslagsordningen behov for en regelmessig beregning av pensjonsbeholdning. For å sikre nødvendig kvalitet i disse beregningene, har SPK allerede satt i gang innføringen at et nytt regime for kvalitetssikring og forvaltning av lønns- og stillingsdata. For øvrig medfører innføringen av ny offentlig tjenestepensjon økt intern etterspørsel etter datadrevet innsikt i arbeidet med utvikling av nye kunde og medlemsløsninger. Vi har derfor utarbeidet langt flere rapporter og analyser for utviklingsformål enn tidligere.

Og sist, men ikke minst: I lys av vårt fokus på personvern og informasjonssikkerhet har vi bedret både vår tilgangsstyring til, og vår logging av databruken fra vårt interne datavarehus. I denne sammenheng har vi også vært i dialog med mange kunder som har vært usikre på hva de skal sende av data til SPK.

Resultat

På tross av kommunereformen og nye personvernsregler har vi sikret et datagrunnlag med god kvalitet og tilfredsstillende personvern, slik at SPK kan levere rett pensjon og premie til rett tid. Videre er arbeidet for tilrettelegging av kommende reformer godt i rute. Dette har vi fått til gjennom tett kundedialog og løpende tiltak.