Kapittel 5:

Vurdering av fremtidsutsikter

Aldri har det vært mer spennende og lærerikt å jobbe med pensjon. Vi står overfor endringer som representerer både store muligheter og store utfordringer.

Vi har et viktig samfunnsoppdrag. Vår oppgave er å levere pensjon, forsikring og boliglån på en enkel og effektiv måte til én million medlemmer i offentlig sektor. Våre ordninger er en viktig del av sparingen til alderspensjon og en viktig forsikring ved uførhet og for etterlatte. For våre 1 400 medlemsvirksomheter er det en betydelig utgiftspost, men også et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg kompetente arbeidstakere.

Pensjonsreformen gir oss både store muligheter og store utfordringer

Vår viktigste oppgave fremover er å gjennomføre pensjonsreformen som innebærer store endringer i SPKs hovedytelse: alderspensjon. Dette arbeidet er organisert i et eget pensjonsprogram, Pro 25. Arbeidet vil gå over mange år, og det skal gjennomføres innen knappe tidsfrister.

Det meste av SPKs tilgjengelige utviklingskapasitet må brukes til programmet, og det vil være lite rom for andre investeringer i perioden. Dette vil kreve at vi som organisasjon må bruke Pro 25 til å implementere regelverket i våre kjernesystemer, samtidig som vi videreutvikler tjenester og leveranser som svarer ut både brukernes og eierdepartementets forventninger til fremtiden.

Endring i brukerbehov

Holdnings- og behovsendringer i samfunnet kommer både av demografisk utvikling og økt digitalisering. Det er også en holdningsendring fra kollektivisme mot individualisering, som igjen påvirker hvordan befolkningen ser på arbeidsmarkedet, velferdsstaten og pensjonssystemet.

Flere vil være aktør i egen pensjonsplanlegging. Dette forsterker søken etter, og behovet for, lett tilgjengelig informasjon.

Ny offentlig tjenestepensjon gjør pensjonssystemet for offentlig ansatte mer likt systemet i privat sektor. Reformen ser ut til å medføre at andre aktører ønsker å trå inn på markedet for offentlig pensjon. Det er derfor å forvente at både arbeidstakere og arbeidsgivere i større grad enn før vil etterspørre tjenester og leveranser som er sammenlignbare med løsningene fra andre pensjonsleverandører. Tilsvarende forventninger til fremtidens tjenester og leveranser ser vi fra vårt eierdepartement, der Regjeringen har fastsatt tre ambisjoner som det blir spesielt viktig for SPK å følge opp:

  • Utvikling av digitale tjenester der brukernes behov er i sentrum (jf. digitaliseringsmeldingen)
  • En digital offentlig sektor (jf. Digitaliseringsstrategien en for offentlig sektor 2019-2025)
  • Effektiv bruk av offentlige ressurser (jf. blant annet Regjerningens ABE-reform)

Effektiv drift i en tid med reformer

Reformer og utvikling skjer ikke i et vakuum. Våre forpliktelser i hverdagen forsvinner ikke selv om vi er midt i en reformtid. En hovedutfordring de nærmeste årene blir derfor å sørge for den rette balansen mellom utvikling og daglig drift, slik at vi sikrer effektiv drift i en tid med reformer.

Vi har store ambisjoner

SPK har uten tvil et meget godt grunnlag for å møte de utfordringer vi står foran. Og utfordringene er mange. Vi skal realisere ny offentlig tjenestepensjon innenfor knappe tidsfrister. Det betyr flere varianter av pensjonsproduktet og overgangsregler, og mer kompleksitet både for oss og for brukerne våre.

For oss betyr dette store investeringsprosjekter som i seg selv er krevende å gjennomføre. Men det er ikke nok for oss bare å få systemene til å regne riktig. Ambisjonene våre er større enn det. Vår fremtid avhenger av at omverdenen aldri er i tvil om at vi er den mest effektive leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge, og den som best ivaretar brukernes behov.

Hovedjobben er å gjøre det enkelt!

Dette er ingen liten ambisjon. Brukerne forventer stadig mer av oss; mer innsikt, mer informasjon, mer selvbetjening, digitale svar 24/7. Pensjonsreformen gjør samtidig ting mer komplisert, og øker informasjonsbehovet. Pensjon oppleves for de aller fleste allerede i dag som veldig komplisert. Hovedoppgaven vi skal løse fremover er dermed: « å gjøre det enkelt for brukerne våre».

Hva vil det kreve av oss

Hva vi skal levere, er uforandret. Det er hvordan vi gjør det, som representerer endringen. Vi må i langt større grad enn før jobbe etter perspektivet «utenfra og inn». Det betyr konkret at vi systematisk skaffer oss kunnskap om hva brukerne forventer av våre tjenester. Forventningene vil være forskjellige ut fra produkt, alder og brukernes livssituasjon. Karlegging av forventninger og behov skal også virke tilbake på hvordan vi utformer våre leveranseprosesser, og hvordan vi utvikler nye løsninger i reformperioden
under pensjonsrogrammet Pro 25. Aldri har det vært mer spennende og lærerikt å jobbe med pensjon enn i dag.

Nå står vi foran muligheter til å utvikle nye ferdigheter og ny kompetanse. Vår evne til å lære og se nye muligheter, vil bringe oss fremover. Ambisjoner og mål realiseres av medarbeidere. Våre medarbeidere er derfor den aller viktigste ressursen for at SPK skal lykkes!

Vi sier at vi skal ha effektiv drift i en tid med reformer. Da må vi våge å gjøre ting enkelt. Det er ikke alltid lett. Vi leverer komplekse produkter. En viktig forutsetning er at vi har et støttende arbeidsmiljø. Det innebærer at vi er gode kolleger som skaper takhøyde og rom for nye tanker. Og at vi har handlingsrom for å bruke kompetansen vår og kan utvikle oss. Dette er vårt felles ansvar!

Sammen er vi en organisasjon som vi kan være stolte av. Når vi avslutter strategiperioden i 2023, skal hver og en av oss være stolte over to ting:

  • At vi har levert i tråd med hva som forventes av oss.
  • At vi våget å tenke nytt.

Vår ambisjon for SPK er derfor at vi i fremtiden er en virksomhet som er enda mer effektiv, enda mer brukerorientert, og enda mer attraktiv og spennende som arbeidsplass enn vi allerede er i dag.

Velkommen inn i fremtiden!