Kapittel 6

Årsregnskap for Statens pensjonskasse*

SPK har i 2019 inntektsført samlet kr 11,9 milliarder kroner, og utgiftsført kr 17,4 i bevilgningsregnskapet. Dette gir et negativt bidrag på 5,5 milliarder kroner, som er 30 prosent høyere enn tilsvarende bevilgning. Viktigste forklaring på avviket er at utbetalinger av nye lån og refinansieringer fra boliglånsordningen ble høyere enn forventet i siste del av året.

Resultatregnskapet viser brutto størrelser innenfor de ulike ordninger*

Pensjon:

Pensjonspremien er økt med 1,2 milliarder kroner sammenlignet med 2018. Økningen skyldes høyere lønnsvekst i 2019 samt bestandsvekst. Pensjonsutbetalingene har på sin side økt med netto 1,2 milliarder kroner, primært som
følge av økning i grunnbeløpet i folketrygden med 3,07 prosent og økning i antall pensjonister på 2,8 prosent på årsbasis. Samlede opptjente pensjonsrettigheter har steget fra 543 til 562 milliarder kroner. I henhold til statlige regnskapsstandarder balanseføres ikke forpliktelsen.

Sluttoppgjør:

Samferdselsreformen har medført at flere virksomheter har meldt seg ut av SPK. I 2019 er det innbetalt netto 1,5 milliarder kroner i sluttoppgjør fra utmeldte kunder innenfor samferdselssektoren.

Lån:

Samlede utlån har økt med 3,0 milliarder kroner til 45,7 milliarder kroner. Rente- og gebyrinntekter har likevel falt marginalt med 18 millioner kroner, til 982 millioner kroner. Samlet utlån viste en fallende tendens tidlig i året. Rentenivået i forhold til markedet ble noe mer konkurransedyktig i løpet av året. Dette bidro til økningen i samlet utlån for året 2019 sett under ett.

Personskade:

Yrkesskade- og gruppelivsordningene viser en nedgang i premienivå. Nedgangen skyldes overfinansiering i ordningene. Utbetalte personskade- og gruppelivserstatninger viser en nedgang sammenlignet med 2018 som følge av færre innmeldte saker.

Administrasjon:

Årsregnskaper for 2019:

Statens pensjonskasse
Organisasjonsnummer 982583462 og 974760967

Jernbanens Pensjonskassefond
SPK har internt delt regnskapet i «SPK forvaltning» (administrasjonsdelen) og «SPK forsikring» (pensjons-/låne- og forsikringsordningene). De to regnskapene er registrert med separate organisasjons og regnskapsførernummer, men avlegges samlet.

Rapporten inkluderer også regnskapet for Jernbanens Pensjonskassefond.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet avlegger egen årsrapport.

Nærmere forklaring av innretning og oppstilling framgår av prinsippnoten.

SPK leverte i 2019 et samlet resultat på 78,9 millioner kroner, som er 27,3 millioner kroner svakere enn i 2018. SPK oppnådde kravet til kontant driftsresultat, kapittel 2470, på 17,4 millioner kroner og avsetninger til investeringsformål på 55,6 millioner kroner. Det er videre avsatt 8,5 millioner kroner til reguleringsfond og trukket 2,6 millioner kroner fra annen virksomhetskapital.

Driftsinntekter

SPK hadde omsetning på 661,5 millioner kroner, som er på linje med 2018. SPK har redusert prisene for forvaltning av pensjoner, noe som ga en inntektsnedgang på 8,6 millioner kroner. Prisreduksjonene er i intervallet 3-6%, og er muliggjort gjennom effektivisering av driften og økte volumer. Innenfor låneområdet ser vi imidlertid en bedring på 7,2 millioner kroner, etter flere år med nedgang. Øvrige inntektsarter (personskade, kapitalforvaltning, kurs, mv) viser en netto bedring på 1,5 mnok.

Samlede driftskostnader

Samlede driftskostnader økte med 29,6 millioner kroner. Lønnskostnadene økte brutto med 19,5 millioner kroner og netto med 9,1 millioner kroner, etter aktivering av interne ressurser i investeringsprosjektene. Økningen skyldes generell lønnsutvikling, økning av antall årsverk og økte pensjonskostnader. Lønnsveksten ble holdt på linje med rammen i lønnsoppgjøret på 3,2% årslønnsvekst, bemanningen økte med 3% i forhold til 2018, og pensjonspremiesatsen økte med 0,3%-poeng.

Avskrivninger

Avskrivningene økte med 7,1 millioner kroner, hovedsakelig som følge av investeringer i programvare knyttet til kundebetjeningsløsninger, pensjons- og rettighetsberegning og nytt samordningsregelverk.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader økte med 13,4 millioner kroner. Kostnadsøkningene er i stor grad relatert til pågående program for utvikling og forvaltning av nye ikt-systemer for håndtering av nytt pensjonsregelverk, og omfatter eksterne tjenester, datalisenser og -utstyr.

Videre har økningen i volumer, spesielt innenfor boliglånsordningen medført økning i bruk av vikarer og tilhørende behandlingskostnader. SPK har finansinntekter på netto 2,1 millioner kroner, som følge av nedbetalt lånesaldo og positivt mellomværende mot staten.

Årsregnskap

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement, og gir etter min vurdering et rettvisende bilde av SPKs økonomiske status,
resultater av virksomheten i 2019, samt kontante bevilgninger og transaksjoner.

SPK revideres som statlig forvaltningsorgan av Riksrevisjonen.

 

Finn Melbøs signatur
Finn Melbø
administrerende direktør

* Regnskapet viser alle ordninger unntatt Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.For forklaring av helheten, se note 10 - Pensjon- og forsikringsutbetalinger

Last ned hele kapittel 6