Kapittel 3:

Årets aktiviteter og resultater

2014 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå i alle tjenesteområdene. Implementeringenav uførereformen har vært vellykket, men lagt beslag på mye av organisasjonenssamlede utviklingskapasitet. Resultatmessig har 2014 vært et godt år – alle vesentligeresultatkrav i departementets tildelingsbrev er innfridd.

Hvor kostnadseffektiv er SPK?

Hoveddelen (ca. 80 prosent) av SPKs aktiviteter og ressursbruk er knyttet til pensjonsproduktet.

Administrasjonskostnadene knyttet til pensjonsproduktet er derfor en viktig indikasjon på kostnadseffektivitet og en konkurransefaktor i pensjonsmarkedet. For å sammenligne ulike aktører i bransjen, beregnes pensjonsrelaterte administrasjonskostnader som andel av de totale pensjonsforpliktelsene (premiereserve). Dette gir en prosentsats som indikerer kostnadsnivå. I 2013 lå denne indikatoren på 0,12 prosent – noe som er svært lavt sett i forhold til andre aktører i bransjen. I løpet av 2014 har denne sunket ytterligere og den ligger nå på i underkant av 0,11 prosent. Vår kostnadsstyring er en viktig faktor her, men reduksjonen må også sees i sammenheng med at våre pensjonsforpliktelser har økt fra 432 til 499 milliarder kroner – blant annet som følge av justerte tariffer som hensyntar økt levealder. (Les mer i kapittel 3.4.)

Det er viktig å følge med på denne bransjeindikatoren over tid. Samtidig er denne indikatoren lite følsom for små endringer i vår effektivitet. Den må suppleres med andre nøkkeltall. For eksempel oppnår vi positive utslag på parametre som administrasjonskostnader per medlem, som reduseres i størrelsesorden 5 prosent. Det er redegjort for flere slike effektivitets-/produktivitetsindikatorer på enkeltområder i denne rapporten. (Les mer i kapitlene 3.4.1, 3.4.4 og 3.4.6).

I2014 var SPKs totalkostnader på 564 millioner kroner. I 2013 lå våre totalkostnader på 622 millioner kroner. Tallene påvirkes av store reduksjoner i pensjonskostnadene (som følge av levealdersjustering og nytt uføreregelverk), og i rentekostnadene. Selv justert for disse effektene ser vi en positiv utvikling på flere kostnadsarter, til tross for at volum og kompleksitet i våre tjenester har økt.

Den viktigste kostnadsdriveren i SPK er utviklingen i pensjonsbestanden. I 2014 hadde vi en økning i gjennomsnittlig antall løpende pensjoner på 4 prosent i forhold til 2013. En annen viktig driver er volumøkningen i låneporteføljen. Antall lånekunder økte med 13 prosent fra 2013 til 2014.

I 2014 har vi håndtert en vesentlig økning i volumet av våre tjenester, samtidig som vi har holdt kostnadene nede. Dette er en klar indikasjon på at vi lykkes med å effektivisere vår virksomhet. Det er vi godt fornøyd med – ikke minst fordi vi samtidig har klart å frigjøre ressurser til å gjennomføre uførereformen på en vellykket måte. Dette er også i tråd med vårt strategiske mål om å utnytte vår stordriftsfordel og beholde vår posisjon som den mest kostnadseffektive tjenestepensjonsleverandøren i Norge.

Vi kan altså konkludere med at vi har hatt gjennomgående god styring og prosjektledelse. Vi har lagt vekt på god kostnadskontroll, og vi har vært opptatt av å identifisere – og gjennomføre – kostnadseffektiviserende tiltak i stort og smått. I tillegg har vi satt i gang et større organisasjons- og lederutviklingsløp som forhåpentligvis har bidratt til de gode resultatene.

Last ned hele kapittel 3