Kapittel 1

Leders beretning

2015 var preget av nytt uføreregelverk, planlegging av neste reformperiode og store endringer i lånemarkedet. Men nok en gang viste vi at vi håndterer urolige tider. Den daglige driften gikk som den skulle,og vi utnyttet ressursene våre godt.

Finn MelbøDette er de fire viktigste punktene i samfunnsoppdraget til Statens pensjonskasse, og dermed de viktigste kravene vi må måle oss mot:

  1. Vi skal utbetale rett ytelse til rett tid.
  2. Vi skal fastsette og kreve inn rett premie til rett tid.
  3. Vi skal sørge for at tjenester og informasjon er tilpasset medlemsvirksomhetenes og medlemmenes behov.
  4. Vi skal sørge for effektiv drift og god gjennomføring av reformer.

I 2015 leverte vi på alle disse punktene, til tross for betydelige utfordringer. La oss starte med punkt 4, siden det var her utfordringene var størst:

Vi skal sørge for effektiv drift og god gjennomføring av reformer
Driften var stabil. Vi hadde god styring, og vi oppfylte løftet om å drive stadig mer effektivt – til tross for at 2015 var første år med nytt uføreregelverk.

Uførereformen trådte i kraft 01.01.2015. Og vårt uføreprosjekt, som var basert på erfaringer fra Perform*), ble avsluttet i april i henhold til plan. Systemet vi hadde bygget, viste seg å fungere godt. Men viktige spørsmål var ikke avklart, og en del av reformen – innføring av etteroppgjør for uføre – skal ikke gjennomføres før i 2016. I 2015 brukte vi store ressurser på å legge til rette
for denne endringen.

Vi forberedte oss på å håndtere endret § 5 i SPK-loven (minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse), som trer i kraft 01.04.2016. Og ny offentlig tjenestepensjon, som kan bli den største endringen siden Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917. I kapittel 3.4.7 (Godt forberedt på ny reformperiode) ser du hvorfor vi har tro på at vi også skal takle denne reformperioden. Her forteller vi om en ekstern rapport bestilt av Finansdepartementet, som bekrefter at vår modell for gjennomføring av IT-baserte endringsprosjekter, er god.

Vi har etablert et eget forprosjekt for å forberede oss på endringene. I tillegg til forberedelser i egen organisasjon, har SPK også bistått en departemental arbeidsgruppe i arbeidet med rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor», som ble offentliggjort i desember 2015. (Mer om dette i kapittel 5.1, Vurdering av fremtidsutsikter.)

Alt i alt la reformarbeid stort press på daglig drift. Vi fikk likevel gjennomført et viktig prosjekt som danner grunnlaget for videre arbeid med å effektivisere våre tverrgående leveranseprosesser. Flyttingen til nye lokaler på Skøyen, som skjedde i april, uten problemer, har skapt bedre fysiske rammer for samhandling og tverrgående prosessarbeid. (Les mer i kapittel 3.4.6, Vi har flyttet oss.)

Vi skal sørge for at tjenester og informasjon er tilpasset medlemsvirksomhetenes og medlemmenes behov
Vi har et særlig ansvar for å informere om regelendringer og skape gode betjeningsløsninger som gjør informasjonen tilgjengelig.

I 2015 oppgraderte vi spk.no med ny visuell profil og mobiltilpassede sider. For andre år på rad toppet SPK den årlige omdømmemålingen i pensjonsmarkedet (i regi av Aalund). Og vår årlige kunde- og medlemsundersøkelse viste at vi scorer høyt på generell tilfredshet. Kundene trekker frem at vi er blitt bedre til å informere proaktivt om regelendringer.

På tross av at vi gjennomførte ulike informasjonstiltak, fikk vi en oppgang i antall henvendelser. Samtidig økte tiden vi brukte per samtale, med 33 prosent første halvår, sammenlignet med 2014. Dette gikk noe ned utover året, men det var fortsatt stor pågang. Dette innebar at svartiden på kundesenteret i perioder ble for lang, og det ble utfordrende å nå målet for den ønskede servicegraden i 2015. (Les mer i kapittel 3.4.5, Redegjørelse for betjening.)

En vesentlig del av henvendelsene handlet om de nye uførereglene, men vi fikk også mange henvendelser knyttet til vår låneordning.

01.03.2015 fikk vi det siste av flere påslag på normrenten. Samtidig fikk vi økt konkurranse mellom bankene, som resulterte i sterkt fallende boligrente. Antall lånesøknader sank med 68 prosent i 2015, og vi fikk et inntektstap.

Regjeringen har nå vedtatt en ny rentemodell som sikrerat SPKs boliglån er blant de beste i markedet.

Vi skal fastsette og kreve inn rett premie til rett tid
Premiefakturering basert på fast sats er fortsatt hovedmodellen i SPK. Men 01.01.2015 innførte vi hendelsesbasert premieberegning for et utvalg fristilte virksomheter. Gjennom året arbeidet vi med å tilrettelegge for neste gruppe – som gikk over på hendelsesbasert premieberegning 01.01.2016. Premie basert på faktiske hendelser i virksomheten sikrer en oppdatert og markedsriktig premie. I 2016 skal vi lage en plan for hvordan denne premieberegningsmodellen kan innføres i hele kundebestanden.

SPK har levert kontoutskrift 2014 og premieprognose for 2016, i henhold til gitte frister og krav.

Vi skal utbetale rett ytelse til rett tid
Vi er nå fremme ved krav nummer 1: rett ytelse til rett tid – det som betyr mest for den daglige økonomien til våre medlemmer. Kvaliteten på pensjonsutbetalingene er en indikator på vår evne til å balansere drift og utvikling. I reformperioder er vår frykt at kvaliteten skal lide. I 2015 har vi ligget godt over måltallene når det gjelder å beregne riktig pensjon. Når det gjelder rettidig utbetaling, har vi hatt en måloppnåelse på 99,9 prosent. Det må vi si oss fornøyd med.

Nytt saksbehandlingssystem for personskadesaker har også bidratt til kortere og mer effektiv saksbehandlingstid – blant annet for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Veien videre

I 2016 går vi inn i en ny strategiperiode, som varer til 2019. Vi har laget en plan som skal sikre at vi også i årene fremover kan huke av for utført oppdrag, slik vi har gjort for 2015. Tittelen på denne planen er den samme som tittelen på redegjørelsen du nå har lest.

Effektiv drift i en tid med store reformer.

Det forteller at den nye strategien ikke er noen revolusjon, og at hovedutfordringen i årene fremover er velkjent.

Vi skal drive virksomheten vår enda litt bedre – samtidig som vi bidrar til å sluttføre pensjonsreformen. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 5.


Signatur Finn Melbø
Finn Melbø

Administrerende direktør

*) Perform var et av de største IT-baserte omstillingsprosjektene i offentlig sektor. Det varte i fire år (2008–2012). Målet var å bygge nytt saksbehandlingssystem på ny teknisk plattform, slik at SPK ble i stand til å gjennomføre pensjonsreformen og andre politiske vedtak som falt sammen med pensjonsreformen i tid. Prosjektet leverte på tid, kvalitet og pris.