Kapittel 2

Intro­duksjon til virksom­heten og hovedtall

Statens pensjonskasse i tall:
Kunder og medlemmer    2015 2014 2013 2012
Kunder i pensjonsordningen  Antall  1 480 1 472 1 471 1 487
Medlemmer Antall  1 054 000 1 040 000 1 022 000  1 005 000 
Yrkesaktive medlemmer  Antall  300 000  298 000  294 000  291 000 
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister  Antall  15 000  16 000  16 000  17 000 
Pensjonister Antall  267 000  257 000  246 000  236 000 
Personer med rettighet fra tidligere arbeidsforhold*) Antall  472 000  469 000  466 000  461 000 

Tjenestepensjon

         
Opptjente pensjonsrettigheter**) Mill. kroner  492 000  499 000  432 000  422 000 
Pensjonspremie Mill. kroner  15 500  15 500  14 400  12 800 
Utbetalte pensjoner  Mill. kroner  24 900  24 000  22 800  21 800 

Lån***)

         
Utlånsportefølje  Mill. kroner  75 000  97 200  84 000  58 000
Søknader om boliglån  Antall  6 400  20 000  32 000  30 000 
Lånekunder  Antall  68 900 84 500  75 000  58 000

Personskadeforsikring

         
Premieinntekter  Mill. kroner  226 261 240 240
Utbetalte erstatninger gruppeliv og yrkesskade  Mill. kroner  238 264 249 232

Kapitalforvaltning

         
Fondsmidler i Apotekordningen  Mill. kroner  7 800 7 300 6 560 5 800
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen  Prosent 2,4 6,6 7,5 6,8

Interne nøkkeltall

         
Årsverk Antall  383 377 384 386
Driftskostnader****) Mill. kroner  594 549 602 562
Lønnsandel av driftskostnader  Prosent 48 40 44 44
Lønn og sosiale kostnader per årsverk****)  Kroner  743 000 649 000 719 000 662 000

*) Arbeider ikke lenger i virksomhet knyttet til SPK, men har pensjonsrettigheter hos SPK (oppsatt rett).
**) Nedgang i reserve i 2015 skyldes i hovedsak uførereformen og lav lønnsvekst, pensjons- og G-regulering.
***) Påslagene på normrenten på til sammen 1,65 prosentpoeng og rentenedgangen i markedet for øvrig er årsaken til den sterke nedgangen i etterspørselen etter lån og en høy andel av lånekunder som har innfridd lånet sitt.
****) Planendring pensjon ga en unormalt lav pensjonskostnad i 2014 og er hovedårsaken til den store økningen i pensjonskostnaden fra 2014 til 2015, ref regnskap, kapittel 6.2, note 10.

Alle nøkkeltall inkluderer alle ordningene.

Last ned hele kapittel 2