Kapittel 3

Årets aktiviteter og resultater

I 2015 har vi hatt produktivitetsvekst i våre kjerneområder. Vi har håndtert ekstraoppgaver knyttet til det nye uføreproduktet som ble innført 01.01.2015, og vi har utnyttet ressursene våre godt.

Hoveddelen (ca. 87 prosent) av SPKs aktiviteter og ressurser er knyttet til pensjonsproduktet. Derfor er administrasjonskostnader knyttet til pensjonsproduktet en viktig indikasjon på  ffektiviteten og en konkurransefaktor i pensjonsmarkedet.

For å sammenligne ulike aktører i bransjen, beregnes pensjonsrelaterte administrasjonskostnader som andel av de totale pensjonsforpliktelsene. Dette gir en prosentsats som angir kostnadsnivå. I 2014 lå denne indikatoren på 0,11 prosent – som er et svært lavt tall, sett i forhold til andre aktører i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.

I 2015 har vi holdt oss på 0,11 prosent, selv om pensjonsforpliktelsene (nevneren i regnestykket) har gått noe ned fra 499 milliarder kroner i 2014, til 492 milliarder kroner i 2015 – som følge av ny uførepensjon. (Les mer om dette i kapittel 3.4.2.)

Produktivitetsvekst på våre kjerneområder

Den viktigste kostnadsdriveren i SPK er utviklingen i pensjonsbestanden. I 2015 hadde vi en vekst i bestanden på rundt 2,5 prosent. I år, som i fjor, nådde vi målet om å håndtere veksten uten å øke bemanningen, på tross av betydelig merarbeid knyttet til nytt uføreregelverk, som trådte i kraft 01.01.2015. Gjennom året reduserte vi også antall restansesaker over våre internfrister til om lag 0.

Kostnadssammensetning

Kostnader knyttet til SPKs hovedprodukter utgjør vel 87 prosent av vår totale kostnadsbase. Leveransene knyttet til pensjonsproduktene er rettet mot pensjonsmottakere: «rett pensjon til rett tid», og mot arbeidsgiverne: «korrekt premie til rett tid». Grovt sett bruker vi to tredjedeler av kostnadene på førstnevnte og en tredjedel på sistnevnte.

Kostnader knyttet til SPKs hovedprodukter utgjør vel 87 prosent av vår totale kostnadsbase. Leveransene knyttet til pensjons-produktene er rettet mot pensjonsmottakere: «rett pensjon til rett tid», og mot arbeidsgiverne: «korrekt premie til rett tid». Grovt sett bruker vi to tredjedeler av kostnadene på førstnevnte og en tredjedel på sistnevnte.

Dette greide vi gjennom planlegging, styring og en rekke små og større forbedringstiltak.

Særtrekk ved 2015

Innføring av et nytt uføreprodukt influerte på mer enn selve saksbehandlingen. Vi brukte også betydelige ressurser på systemutvikling, informasjon og betjening. Merarbeidet ble håndtert uten at det gikk på bekostning av øvrige oppgaver, og uten at kvaliteten på utbetalingene gikk ned.

Endringen i boligrenten var et annet særtrekk ved 2015. Da boliglånsrenten falt kraftig i privatmarkedet, samtidig som SPK-renten økte, sto vi overfor en situasjon der vi raskt måtte tilpasse kostnadene til et lavere volum – og samtidig håndtere mulig overtallighet i organisasjonen. Ved ulike tiltak klarte vi både å ta ned kostnadene og unngå oppsigelser.

I 2015 har vi også implementert et nytt saksbehandlingssystem og forbedret arbeidsprosessene knyttet til forsikringssaker. Det har gitt gode effekter, blant annet i form av redusert saksbehandlingstid.

Du kan lese mer om disse temaene, og andre temaer knyttet til aktiviteter, resultater og ressursbruk, i redegjørelsene som følger.