Kapittel 3.3

Utvikling og kontinuerlig forbedring

I 2015 har vi brukt 74 millioner kroner på 21 sentrale utviklings- og forbedringstiltak.

Vårt flytteprosjekt til nye lokaler på Skøyen var det største enkelttiltaket i 2015.

De samlede tiltakene er svært viktige for at SPK skal nå sine mål på kort og lang sikt. Dette er tiltak som skal sikre god innføring av politiske reformer og sikre god samhandling og kostnadseffektivitet - samtidig som vi videreutvikler vår kundebetjening og vår egen organisasjon.

Sentrale utviklingstiltak

• Uførereformen
SPKs uførereformprosjekt ble avsluttet som planlagt før sommeren 2015. De mest nødvendige tilpasningene av både pensjonerings- og premieløsningene ble levert i 2014. I 2015 ble reforminnføringen sluttført med oppgaver knyttet til blant annet nytt inntektsregime, samordningskombinasjoner, informasjonsutveksling med NAV, samt tilpasning av den årlige lønnsreguleringen. (Den nødvendige funksjonaliteten for å ivareta det lovpålagte etteroppgjøret for uføre er skilt ut som et eget prosjekt, og vil bli gjennomført i 2016.)

• Flytting til nye lokaler
I april 2015 flyttet SPK inn i nybygde lokaler på Skøyen. Prosjektet startet i 2012 og leverte i henhold til plan. I tillegg til å tilpasse lokaler og gjennomføre fysisk flytting, ble prosessen brukt som katalysator for utvikling av organisasjonen. Hovedfokuset har vært å få til bedre samhandling og læring på tvers av hele organisasjonen. Etter det første halvåret i nye lokaler er vi meget godt fornøyd. Se for øvrig mer om prosjektet i kapittel 3.4.7.

• Prosessforbedringsprosjektet Nobel
I 2015 har vi arbeidet spesielt med å effektivisere våre interne arbeidsprosesser. I den forbindelse har vi gjennomført prosjekt Nobel (Norges beste leveranseprosesser).

Prosjektet var et direkte resultat av SPKs målsetting om å være den mest effektive «pensjonsfabrikken», med prosesser og støttefunksjoner som sikrer rett kvalitet til riktig tid – og pris. Nobel skulle bidra til å operasjonalisere disse strategiske målene, gjennom å effektivisere våre tverrgående prosesser, videreutvikle vår prosessmodell og øke den generelle prosesskompetansen i SPK.

Prosess- og forbedringsarbeidet i SPK har i stor grad vært gjennomført innenfor hvert av forretningsområdene. Nobel var et fellesprosjekt som de store forretningsområdene var involvert i. Utgangspunktet for arbeidet var våre verdier: forbedre, samhandle og levere, med hovedfokus på samhandling.

Leveransene fra prosjektet har lagt et godt grunnlag for å forbedre og effektivisere våre prosesser for å sikre gode leveranser til våre kunder og medlemmer.

Arbeidet med en felles prosessmodell, styringsmodell og forbedringsportal vil fortsette i 2016. Det skal sikre at like ting gjøres likt, og at vi blir bedre i stand til å gjennomføre forbedringstiltak på tvers av forretningsområdene.

Forprosjekt Ny offentlig tjenestepensjon
I 2011 kom det nye regler for alderspensjon i folketrygden, og det ble innført levealdersjustering og nye reguleringsbestemmelser for offentlig tjenestepensjon.

Reglene for beregning av tjenestepensjon for årskull født fra og med 1954 og senere, ble imidlertid ikke avklart. Dette regelverket er nå under utredning, og vi har satt i gang et forprosjekt for å forberede oss på mottak og implementering av denne reformen. (Les mer om Ny offentlig tjenestepensjon i kapittel 5.1.)

• Premie- og oppgjør (Proff-prosjektet)
Prosjektet har pågått siden 2012, og i 2015 sluttførte vi arbeidet med å utvikle vår premiemodell. Vi har ferdigstilt piloten for hendelsesbasert faktura og rullet ut den nye markedsriktige premiemodellen til noen av kundene våre. I tillegg har vi utviklet en forenklet faktura for de av våre kunder som har fast sats. (Les mer om dette arbeidet i kapittel 3.4.2.)

• Effektivisering av våre systemer for lån og forsikring
I løpet av 2015 har vi utviklet et nytt saksbehandlersystem for behandling av forsikringssaker (personskader). Det nye systemet har lagt grunnlaget for digital arkivering og anvisning og effektiv saksbehandling. (Du kan lese mer om dette arbeidet i kapittel 3.4.3.)

Vi har hatt fokus på å digitalisere og automatisere vår låneprosess. I løpet av 2015 har vi levert to prosjekter som skal bidra til mer effektiv lånebehandling. (Les mer om låneprosessen i kapittel 3.4.4.)

Lederutviklingsprogram
I 2015 har vi videreført vårt omfattende lederutviklingsløp for perioden 2014–2016. I lederutviklingen har vi lagt vekt på endringsledelse. Målet er å styrke ledernes evne til å føre organisasjonen i den retning vi ønsker, spesielt med tanke på det potensialet som ligger i å flytte til nye, fleksible
lokaler. (Les mer om lederutvikling i kapittel 3.4.6.)

Kontinuerlig forbedring – fortsatt fellesjakten på tidstyver

Vi arbeider med forbedringstiltak på mange fronter, og i 2015 var Nobel-prosjektet vårt sentrale forbedringstiltak. 

Regjeringen ønsker å skape «En enklere hverdag for folk flest», og arbeidet med å identifisere og fjerne tidstyver fortsatte i 2015. I 2014 gikk kommunal- og moderniseringsministeren i spissen for en fellesjakt på tidstyver i offentlig forvaltning. I 2015 var det fokus på å identifisere og redusere tidstyver som berører sluttbrukere (næringsliv, innbyggere, ideelle organisasjoner, kommuner).

SPK leverte fem forslag til reduksjon av tidstyver.

Ett av forslagene er iverksatt i 2015, og ny løsning er klar til å tas i bruk fra 2016. Det gjelder elektronisk signering og innsending av dokumenter til boliglån.

SPK jobber videre med kontinuerlig forbedring av våre prosesser og rutiner.