Kapittel 1: Leders beretning

Kostnads­effektive tjenester til forventet kvalitet

Statens pensjonskasse betalte ut 25,8 milliarder kroner i pensjoner i 2016. Dette er en vekst på 900 millioner kroner fra 2015, og den høyeste utbetalingen noen gang. Det viktigste målet er imidlertid ikke å være størst, men å levere god kvalitet til lavest mulig kostnad. Det har vi greid.

"SPK skal være ledende på å levere offentlig tjenestepensjon i Norge. Det skal vi klare ved å levere kostnadseffektive tjenester til forventet kvalitet. Slik skal vi oppfattes av medlemmer, kunder, myndigheter og omverdenen for øvrig."

Finn MelbøDette er vår virksomhetsidé. Det er dette vi har for øye når vi planlegger og gjennomfører våre oppgaver, og slik må det være. Ganske enkelt fordi det er slik vi er nødt til å tenke, dersom vi skal forsvare vår eksistens.

Det er ikke nødvendigvis noe mål i seg selv at staten skal ha en egen pensjonskasse for sine ansatte. Det er heller ikke noe mål i seg selv at denne statlige pensjonskassen skal være større enn andre leverandører av offentlig tjenestepensjon, slik tilfellet er i dag. Det viktige for staten og skattebetalerne, for de 1 430 virksomhetene som har sin pensjonsordning hos oss, og for drøyt én million medlemmer, er at vi leverer kostnadseffektive tjenester til forventet kvalitet.

Vi må levere. Det gjorde vi i 2016. Den daglige driften gikk som den skulle, og vi leverte i hovedsak som forventet på alle vesentlige punkter. Den årlige kunde- og medlemsundersøkelsen bekreftet dette, og på kostnadssiden ser vi at vi har greid å utnytte våre stordriftsfordeler også i 2016.

Det betyr ikke at vi mangler forbedringspunkter.

Fortsatt den mest kostnadseffektive

For å sammenligne ulike aktører i bransjen beregnes pensjonsrelaterte administrasjonskostnader som andel av total premiereserve (de opptjente pensjonsrettighetene)*. Dette gir en prosentsats som angir kostnadsnivå, og vårt kostnadsnivå lå i 2016 på 0,10 prosent – som er svært lavt sett i forhold til andre aktører i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. (Les mer om dette i kapittel 3.1)

Vi har holdt oss på dette lave nivået år etter år. Det er lett å tenke at det er en selvfølge, siden vi har det største volumet, og siden hovedproduktet vårt – alderspensjon – har vært tilnærmet likt siden Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917. Virkeligheten er imidlertid ikke så enkel. Verden rundt oss står ikke stille.

Kravene øker

Teknologien – som gjør at vi kan automatisere arbeidsprosesser og redusere den manuelle ressursbruken – gjør også at kravene til informasjon, betjeningsløsninger og service øker. Sosiale medier, fikse betalingsløsninger og nye teknologiske samhandlingsrom setter standarden for hva publikum forventer av SPK, og av andre tjenesteleverandører vi blir sammenlignet med. (Dette kan du lese mer om i kapittel 5: Vurdering av framtidsutsikter.)

Stordrift med et høyt antall medlemmer bidrar til å holde administrasjonskostnadene per medlem på et lavt nivå. Men kun hvis vi greier å utnytte fordelene stordriften gir. Utfordringen vår blir å velge riktig. Hva kan automatiseres – og til hvilken pris? Hvor lønner det seg å samarbeide med andre aktører? Er det overhodet mulig å bruke «hyllevare» og standardløsninger for å håndtere et komplisert pensjonsregelverk?

Og det vanskeligste spørsmålet av alle: Hvordan kan vi greie å effektivisere produksjonen, slik at vi kan investere det som er nødvendig for å holde tritt med forventningene innen kommunikasjons- og betjeningsløsninger – og likevel beholde vårt lave kostnadsnivå?

Fortsette forbedringsarbeidet

I 2016 startet vi arbeidet med å bytte den gamle «Arbeidsgiverportalen» ut med «Min virksomhet», som er en forbedret betjeningsløsning for kundene (medlemsvirksomhetene) på spk.no. Vi lanserte en bedre søknadsveileder for uføre. Vi innførte digital postkasse. Vi startet chat. Og på tampen av året (med lansering rett over nyttår) satte vi blant annet i gang vår egen pensjonsblogg for å møte publikum på deres arenaer.

Vi gjennomførte også andre tiltak for å forbedre våre tjenester ut mot kunder, medlemmer og publikum for øvrig – og for å forbedre interne prosesser. Men vi ser at vi fortsatt har mye å hente på å jobbe smartere. Og vi opplevde at reformarbeidet ble så omfattende at interne forbedringsprosjekter måtte settes på vent.

De store sakene i 2016

God gjennomføring av reformer er et av hovedkravene i det årlige tildelingsbrevet vi får fra Arbeids- og sosialdepartementet. Et viktig punkt i vår interne strategi er at vi ikke bare skal gjennomføre disse reformene. Vi skal gjennomføre dem godt og utnytte potensialet som ligger i pålagte reformer for å effektivisere og forbedre våre tjenester.

Siste del av uførereformen, etteroppgjøret for uføre, ble gjennomført for første gang i 2016, og dette var årets store oppgave. Etteroppgjøret ble gjennomført med gode kvalitetsmessige og økonomiske resultater og med en automatiseringsgrad på 90–95 prosent. (Dette kan du lese mer om i kapittel 2.5.1: En historie om lønnsom automatisering.)

På premiesiden skjedde det også viktige endringer i 2016. (Det kan du lese mer om i kapittel 2.1.1 og 3.4.2.) Den virkelig store endringen var vedtaket om at de aller fleste departementene og statlige etater fra 01.01.2017 skal betale premie til SPK. Dette er et viktig virkemiddel for å skape bevissthet rundt de reelle pensjonskostnadene, og et hovedpunkt i den ansvarsreformen vi har snakket om i flere år. (Dette kan du lese mer om i kapittel 2.1.1: Milepæl i ansvarsreformen.)

Internt har vi også vært opptatt av ansvarliggjøring i 2016. Mens vi tidligere år har snakket mest om hva vi sammen må gjøre for å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte, har vi brukt det siste året til å tydeliggjøre hvilke krav som hviler på den enkelte ansatte. Vi har også startet et arbeid med kompetansekartlegging, for å sikre at vi har en organisasjon som er i stand til å håndtere morgendagens krav.

I 2017 feirer SPK sitt 100-årsjubileum. 2017 kan også bli året der Stortinget beslutter nytt samordningsregelverk og ny offentlig tjenestepensjon. Dette vil utgjøre de største endringene i hundreåringens liv, og vi må være forberedt. (Les mer om vårt syn på framtiden i kapittel 5.)

Finn Melbøs signatur
Finn Melbø
Administrerende direktør

*) Premiereserven er størrelsen på opptjente pensjonsrettigheter i SPK, tilhørende dagens og tidligere medlemmer samt pensjonister.

Last ned hele kapittel 1