Kapittel 3.3

Utvikling og kontinuerlig forbedring

I 2016 har vi brukt 52 millioner kroner på 20 sentrale utviklings- og forbedringstiltak.

De samlede tiltakene er svært viktige for SPKs måloppnåelse. Viktige fokusområder i 2016 har vært god innføring av politiske reformer, digitalisering i tråd med regjeringens digitale agenda, modernisering av våre prosesser og systemer for premie og oppgjør, samt videreføring av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

God innføring av politiske reformer

I 2016 har SPK fullført innføring av uførereformen, samtidig som vi har gjort viktige forberedelser knyttet til den kommende reformeringen av offentlig tjenestepensjon.

Etteroppgjør nye uføreregler

Innføring av det lovpålagte etteroppgjøret for alle uførepensjonister var det største enkelttiltaket i 2016. I tillegg til utviklingsprosjektet som foretok nødvendige tilpasninger i SPKs IT-systemer, har det vært lagt ned en betydelig innsats fra flere av våre forretningsområder. Endringer fra Skattedirektoratet, sen avklaring av forskrifter, samt interne utfordringer med utviklingsfart og kompleksitet i løsningen medførte at arbeidet ble mer omfattende enn vi først antok. På tross av de nevnte utfordringene har vi ivaretatt det nye regelverket innen angitte tidsfrister med god kvalitet og høy automatiseringsgrad. (Les mer om dette i kapittel 2.5.1.)

Nye samordningsregler og ny offentlig tjenestepensjon

I de kommende årene vil innføring av ny offentlig tjenestepensjon med tilhørende overgangsregler ta størsteparten av SPKs samlede utviklingskapasitet. For å sikre at vi innfører det nye regelverket på en god måte, har vi gjennomført viktige forberedende aktiviteter i 2016. En mulig oppstart av systemutvikling for overgangsregimet med nye samordningsregler er allerede i 2017. SPK har god dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om utformingen av det nye regelverket og hva som kan implementeres når.

Langsiktighet og digitalisering

I tråd med regjeringens satsing på digital agenda, har vi i 2016 jobbet videre med digitalisering av flere av våre arbeidsprosesser. Digital post ble etablert våren 2016, mens digitalisering av søknadsprosessen for henholdsvis AFP og alderspensjon for tidligere medlemmer ble klar i januar 2017. En omfattende modernisering av SPKs portal for våre virksomheter («Min virksomhet») er påbegynt og blir videreutviklet neste år.

I innføringen av politiske reformer har vi fokus på digitalisering der det gir god kost/nytte. Vi har inngått et samarbeid med Skatteetaten som innebærer at vi får inntektsopplysninger vi trenger i forbindelse med etteroppgjør for uføre. (Les mer om dette i kapittel 2.5.1.)

Premie- og oppgjørsprosessen

Hendelsesbasert premie og ny premiemodell

SPK skal levere «rett premie til rett tid» og legge til rette for å kunne synliggjøre pensjonspremien for alle kunder. 01.01.2015 innførte vi hendelsesbasert premieberegning for et utvalg fristilte virksomheter. I 2016 har vi arbeidet med neste fase i utrullingen av hendelsesbasert premieberegning. Fokus nå er på kunder i premiefellesskap og på nye, fristilte kunder. Videre utrulling er planlagt i 2017.

SPK har i tillegg bistått departementet i arbeidet med å utrede hovedprinsipper for en modernisert premiemodell i staten. (Les mer om premie i kapittel 3.4.2.)

Status utredning av ny systemløsning for premie

SPK har siden sommeren 2015 utredet om det er behov for å skifte ut IT-systemløsningene som benyttes i beregning og fakturering av premie til våre kunder. Basert på en konseptstudie i 2016 har vi besluttet at et skifte til en hyllevareløsning ikke gir en forsvarlig kost/nytte. Gjenstående alternativer er videreføring av dagens løsning eller et nytt egenutviklet system. Vi forventer at den endelige beslutningen blir tatt i 2017.

Kontinuerlig forbedring

Prosessprosjektet som vi etablerte i 2015 for å forbedre våre leveranseprosesser (Nobel), ble videreført og avsluttet i regi av linjen i første halvdel av 2016. En felles prosessmodell er innført, mens en styringsmodell er under implementering. Leveranseteam og prosessteam er etablert og videreutvikles i flere prosesser.

Vi har i tillegg opprettet en egen intern forbedringsportal som har til hensikt å fange opp både mindre og større innspill til hvordan våre prosesser kan forbedres og effektiviseres ytterligere. Vi har også gjennomført en rekke mindre utviklingstiltak som har forbedret våre prosesser.