Kapittel 6

Årsregnskap

Pensjon, lån og personskade

Statens pensjonskasse har i 2016 netto inntektsført 6,9 milliarder kroner i bevilgningsregnskapet. Det er 4 promille lavere enn tilsvarende bevilgning. Viktigste forklaringsvariabel er lavere innbetalinger enn forventet på boliglånsordningen i siste del av året.

Resultatregnskapet viser brutto størrelser innenfor de ulike ordninger:

Pensjon: Pensjonspremien er redusert med 440 millioner kroner i forhold til 2015. Hovedårsaken til dette er lavere premiesats som følge av lavere lønnsvekst enn forutsatt. Pensjonsutbetalingene har på sin side økt med 914 millioner kroner primært som følge av økning i grunnbeløpet i folketrygden med 2,8 prosent og økning i antall utbetalte pensjoner på 2,9 prosent på årsbasis. Samlet premiereserve har steget fra 492 til 509 milliarder kroner. Premiereserven balanseføres ikke.

Lån: Det kraftige fallet i boliglånsordningen som følge av mindre konkurransedyktig rentenivå vedvarte i 2016, men flatet noe ut på tampen av året. Samlede utlån har falt med 16,6 milliarder kroner til 58,2 milliarder kroner. Dette, sammen med et fallende rentenivå, har medført en reduksjon i rente- og gebyrinntekter på 872 millioner kroner, til 1 534 millioner kroner.

Personskade: Yrkesskade- og gruppelivsordningene viser en beskjeden økning i premienivå. Utbetalte gruppelivserstatninger har imidlertid steget med 20 prosent, som forklares med årlig variasjon i antall erstatningstilfeller, antall etterlatte med mer.

Utbetalinger knyttet til skadetilfeller i Forsvarets utenlandsoppdrag er halvert siden 2015, til 99 millioner kroner. Disse utbetalingene inngår ikke i SPKs resultatregnskap, men belastes Forsvaret direkte (bevilgningsrapportering, note B).

Administrasjon

SPK leverte i 2016 et samlet resultat på 93,7 millioner kroner, som er 59,3 millioner kroner bedre enn 2015. SPK oppnådde dermed kravet til kontant driftsresultat på kapittel 2470 på 27,5 millioner kroner og avsetninger til investeringsformål på 33,1 millioner kroner. Det er videre avsatt henholdsvis 29,8 og 3,3 millioner kroner til reguleringsfond og annen virksomhetskapital.

SPK økte omsetningen svakt (+ 3,4 millioner kroner) på tross av videre kraftig fall i inntektene fra administrasjon av statens boliglånsordning. Økte volumer på nye og løpende pensjoner bidro mest til dette.

Driftskostnadene gikk samlet ned med 50,3 millioner kroner. Herav var lønnskostnadene ned 17,3 millioner kroner, primært som følge av reduserte pensjonskostnader og økt aktivering av investeringskostnader utført av egne ansatte. Videre tilpasning av bemanningen som følge av fallende lånevolum reduserte også lønnskostnadene, sett i forhold til 2015.

Andre driftskostnader er redusert med 37,5 millioner kroner. I hovedsak gjelder dette eksterne kostnader som følge av redusert utlånsvolum, og bortfall av engangskostnader knyttet til lokaler sammenlignet med flytteåret 2015. Avskrivningene er økt med 4,5 millioner kroner som følge av investeringer i ny programvare, særlig knyttet til nytt uføreregelverk.

Om regnskapet

SPK har de siste år levert et regnskap i tre deler – «SPK forvaltning» (administrasjonsdelen), «SPK forsikring» (de ulike låne-, pensjons- og forsikringsordningene) og Jernbanens Pensjonskassefond.

Fra og med regnskapsåret 2016 presenteres det et samlet regnskap for SPK forvaltning og SPK forsikring. Nærmere forklaring av innretning og oppstilling framgår av prinsippnoten.

SPK avsluttet høsten 2016 siste del av prosjektet knyttet til implementeringen av det nye uføreregelverket (etteroppgjør uføre), med godt resultat. (Mer om dette i kapittel 2.5.1.) Prosjektet fikk vesentlig større omfang enn opprinnelig forutsatt. Dette, kombinert med utfordringer med å skaffe tilstrekkelig bemanning, medfører at SPK skyver en portefølje av ikke-ferdigstilte prosjekter med tilhørende budsjetter til 2017.

Finanskostnadene er redusert med 5,5 millioner kroner som følge av nedbetalinger av lånesaldo og redusert rentenivå.

Vurdering

Årsregnskapene er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement, og gir etter min vurdering et rettvisende bilde av SPKs økonomiske status, resultater av virksomheten i 2016, samt de kontante bevilgninger og transaksjoner.

SPK revideres som statlig forvaltningsbedrift av Riksrevisjonen.

Finn Melbøs signatur
Finn Melbø

Administrerende direktør

Last ned hele kapittel 6