Kapittel 3: Årets aktiviteter og resultater

Samlet vurdering av aktiviteter, resultater og ressursbruk

 • SPK har oppfylt alle vesentlige mål og resultatkrav fra tildelingsbrevet.
 • Vi har levert et samlet driftsresultat på 139,6 millioner kroner, som er 45,9 millioner kroner bedre enn i 2016.
 • Vårt interne mål om en produktivitetsvekst på 2-3 prosent er nådd med god margin, og administrasjonskostnadene er redusert fra 0,10 til 0,09 prosent.*
 • 15 prosent av aktivitetene i en samlet utviklingsportefølje på 60 millioner kroner er forskjøvet til 2018.

Pensjonsprogrammet Pro 25

I 2017 startet vi opp pensjonsprogrammet Pro 25, som skal vare i perioden 2017–2025. Hovedmålet er å gjøre SPK i stand til å håndtere nye samordningsregler og ny offentlig tjenestepensjon – samtidig med andre utviklingstiltak og moderniseringsbehov.

Reformarbeidet i 2017 handlet hovedsakelig om å planlegge implementering av nye samordningsregler (utviklingsarbeidet startet i februar 2018).

Et viktig delprosjekt i Pro 25 er å utvikle ny løsning for premieberegning, som en nødvendig konsekvens av pensjonsreformen. Høsten 2017 startet vi utviklingen av et nytt premiesystem, som vil være på plass i 2021–22.

Forbedring av saksbehandlersystemet for pensjon ligger også i programmet. Høsten 2017 gjennomførte vi et forprosjekt for å se på nødvendige tekniske oppgraderinger av arbeidsflaten.

Endringer som har betydning for daglig drift

 • Antall yrkesaktive medlemmer er stabilt, men vi har fått 8 000 flere pensjonister (nær 300 000 pensjonister totalt).
 • Antall alderspensjoner har økt med 3,7 prosent og utgjør nær to tredjedeler av totalt antall pensjoner.
 • Antall AFP-pensjoner har økt med 4,7 prosent, mens antall uførepensjoner har gått ned med 0,1 prosent. Uføre og AFP utgjør over 50 000 pensjoner, som vi skal beregne etteroppgjør for. Etteroppgjørene er ofte kompliserte å forklare, og de genererer mange henvendelser til kundesenteret.
 • Vi innfridde færre lån og flere søkte om nye lån hos oss i 2017 enn i 2016. Men det var flere som forlot oss enn nye som kom til, så nedgangen i antall lånekunder fortsatte.
 • Antall innmeldte personskadesaker har holdt seg stabilt.

Andre utviklingsaktiviteter

Som følge av noe knapphet på utviklingsressurser, og fordi noen tiltak var mer komplekse enn antatt, har noen aktiviteter som var planlagt i 2017, blitt forskjøvet til 2018. (Les mer i kapittel 4.)

Dette har vi prioritert:

 • Vi er i ferd med å skifte ut vår regelmotor, som er selve «hjertet» i vårt pensjonssystem. Prosjektet startet opp i 2016 og vil ferdigstilles sommeren 2018. Dette er viktig å få på plass før vi starter utviklingen basert på nytt regelverk.
 • Vi har de senere år innført hendelsesbasert fakturering for et utvalg av våre medlemsvirksomheter. I 2017 har vi videreutviklet systemløsningen til også å beregne hendelsesbasert fakturering for lærere i alle kommuner og fylkeskommuner.
 • Vi har gjennomført flere tiltak som har forbedret automatiseringen av våre interne arbeidsprosesser for pensjonering.
 • Vi har ferdigstilt ny selvbetjeningsløsning for arbeidsgiverne på spk.no og gjort forbedringer i medlemsbetjeningen – for eksempel på Min side og i låneprosessen.
 • Vi arbeider med en ny pris- og kostnadsmodell, hvor formålet er å sikre at kundene betaler riktig pris for tjenester de mottar.

Du finner flere detaljer i kapittel 3.3, der vi redegjør for aktiviteter, resultater og ressursbruk knyttet til de ulike produktene våre.

* For å sammenligne ulike aktører i bransjen beregnes pensjonsrelaterte
 administrasjonskostnader som andel av den totale premiereserven (opptjente pensjonsrettigheter). Det gir en prosentsats som angir kostnadsnivå.

Last ned hele kapittel 3