Kapittel 6

Årsregnskap

SPK har i 2017 inntektsført samlet kr 14,8 milliarder kroner, og utgiftsført kr 10,2 i bevilgningsregnskapet. Dette gir et positivt bidrag på 4,6 milliarder kroner, som er 8 prosent lavere enn tilsvarende bevilgning. Viktigste forklaringsvariabel er at netto avdrag og innfrielser fra boliglånsordningen ble lavere enn forventet i siste del av året.

Resultatregnskapet viser brutto størrelser innenfor de ulike ordninger:*

Pensjon: Pensjonspremien er økt med 6,3 milliarder kroner i forhold til 2016. Hovedårsaken til dette er at store deler av statsforvaltningen som tidligere ikke betalte premie, ble premiebetalende fra 2017. Pensjonsutbetalingene har på sin side økt med netto 812 millioner kroner, primært som følge av økning i grunnbeløpet i folketrygden med 1,14 prosent og økning i antall utbetalte pensjoner på 2,8 prosent på årsbasis. Samlede pensjonsforpliktelser har steget fra 502 til 522 milliarder kroner. I henhold til statlige regnskapsstandarder balanseføres ikke forpliktelsen.

Lån: Det kraftige fallet i boliglånsordningen som følge av mindre konkurransedyktig rentenivå i forholdet til markedet, vedvarte i 2017. Samlede utlån har falt med 9,1 milliarder kroner til 49,1 milliarder kroner. Dette har medført en reduksjon i rente- og gebyrinntekter med 336 millioner kroner, til 1 198 millioner kroner.

Personskade: Yrkesskade- og gruppelivsordningene viser en beskjeden endring i premienivå. Utbetalte gruppelivserstatninger har imidlertid falt med 16 prosent, som forklares med årlig variasjon i antall erstatningstilfeller, antall etterlatte, med mer.

Utbetalinger knyttet til skadetilfeller i Forsvarets utenlandsoppdrag er redusert med vel 40 prosent siden 2016. Nedgangen er en følge av at oppgjørene kun gjelder tjenesteoppdrag fram til år 2009. Disse utbetalingene inngår i SPKs resultatregnskap første gang fra 2017.

Virksomhetsregnskaper, regnskapsåret 2017, for:

Statens pensjonskasse
Organisasjonsnummer 982583462 og 974760967

Jernbanens Pensjonskassefond

SPK har internt delt regnskapet i «SPK forvaltning» (administrasjonsdelen) og «SPK forsikring» (pensjons-/ låne- og forsikringsordningene). Ordningene har ulike organisasjons- og regnskapsførernummer, men avlegges samlet.

I tillegg avlegges det egne regnskaper for Jernbanens Pensjonskassefond og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (egen rapport).

Nærmere forklaring av innretning og oppstilling framgår av prinsippnoten.

Administrasjon

SPK leverte i 2017 et samlet resultat på 139,6 millioner kroner, som er 45,9 millioner kroner bedre enn i 2016. SPK oppnådde dermed kravet til kontant driftsresultat kapittel 2470 på 22,1 millioner kroner og avsetninger til investeringsformål på 38,1 millioner kroner. Det er videre avsatt henholdsvis 70,3 og 9,1 millioner kroner til reguleringsfond og annen virksomhetskapital.

SPK økte omsetningen med 17,8 millioner kroner. Vi ser en økning på alle produktområder, med unntak av administrasjon av statens boliglånsordning, som falt videre med 4 millioner kroner i 2017. Inntektsøkningen forklares først og fremst av økte volumer på nye og løpende pensjoner (13 millioner kroner) og administrasjon av personskade (4 millioner kroner).

Driftskostnadene gikk samlet ned med 25,9 millioner kroner.

Lønnskostnadene ble redusert med 30,3 millioner kroner, primært som følge av reduserte pensjonskostnader (overdekning i ordningen), men også som følge av reduksjon i bemanningen gjennom blant annet pågående og gjennomførte effektiviseringstiltak

Andre driftskostnader er økt med 4,1 millioner kroner. SPK har en økning i IT-lisenser og systemvedlikehold på 4 millioner kroner. Videre har kostnadene til lokaler økt med 2 millioner kroner, mens konsulentbruken er redusert tilsvarende. Finanskostnadene er redusert med 2,2 millioner kroner, som følge av nedbetalinger av lånesaldo og redusert rentenivå.

Vurdering

Årsregnskapene er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement, og gir etter min vurdering et rettvisende bilde av SPKs økonomiske status, resultater av virksomheten i 2017, samt de kontante bevilgninger og transaksjoner.

SPK revideres som statlig forvaltningsbedrift av Riksrevisjonen.

Finn Melbøs signatur
Finn Melbø
Administrerende direktør

Last ned hele kapittel 6