Forsikrings- og produkt­området

Dette forretningsområdet er ansvarleg for å koordinere forretnings- og produktutviklinga i Statens pensjonskasse. Forsikrings- og produktområdet er òg ansvarleg for premieutrekning, utrekningar og analysar knytte til pensjon, personalforsikring og juridiske tenester.

Hovudoppgåver er å

 • rekne ut pensjonspremie og fakturere kundane våre
 • levere rekneskapsutrekningar og analysar til kundane våre
 • utarbeide prognoser og analyser både internt og eksternt
 • være vårt interne advokatkontor
 • gjere opp pensjonsskadar
  • yrkesskadar, veteransaker og personskadar for motorvognene til politiet og forsvaret
 • prosedere saker for retten
 • bistår arbeids- og sosialdepartementet med rådgivings- og utgreiingsstøtte

Området vert leidd av direktør Ole Martin Sørlie og består av ca. 40 medarbeidere.

Einingane i forsikrings- og produktområdet:

 • Seksjon forretningsstyring forsikring
 • Seksjon utvikling forsikring
 • Aktuarseksjonen
 • Analyseseksjonen
 • Juridisk seksjon
  • Forsikringsavdelingen

Ole M. SørlieOle M. Sørlie, direktør for forsikrings- og produktområdet

Utdanna siviløkonom frå Lunds universitet i Sverige. Ole M. Sørlie har lang erfaring frå livsforsikringsbransjen, mellom anna frå sal og forretningsutvikling som assisterande direktør i Storebrand livsforsikring. Han var i perioden 2004 til 2006 dagleg leiar for Pekon AS, som tilbyr NRS utrekningar og pensjonskassetenester. Før han kom til Statens pensjonskasse hausten 2012, var han produktdirektør for innskotspensjon i DNB forsikring.