Pensjonerings­området

Pensjoneringsområdet reknar ut og betaler ut pensjon, og er eit kompetansesenter for pensjonsordninga i Statens pensjonskasse.

Andre oppgåver:

  • Dei sikrar effektivitet og kvalitet innanfor alle ledd i pensjoneringa, slik at Statens pensjonskasse kan halde løftet om riktig pensjon til rett tid.
  • Dei har ansvar for arkiv og dokumentflyt.

Området vert leidd av direktør Harald Lundh og består av ca. 135 medarbeidarar. 

Einingane i pensjoneringsområdet:

  • Seksjon pensjon
  • Seksjon fag
  • Seksjon utvikling
  • Seksjon forretningsstyring
  • Seksjon kontorløysing
  • Seksjon stab

Harald LundhHarald Lundh, direktør for pensjonerings­området

Siviløkonom frå Norges Handelshøyskole. Harald Lundh har lang og variert leiarerfaring innan kunderetta verksemd og drift, primært frå finansnæringa. I perioden 2003-2004 var han økonomidirektør i Statens pensjonskasse. Deretter gjekk han over i leiarstilling i bank. Han kom tilbake til Statens pensjonskasse som direktør for pensjoneringsområdet i 2009.